> 2012

2012

GOPS: Ogłoszenie Nr 3/POKL/EFS/2012
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko trenera warsztatów aktywizacji zawodowej przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem "Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Klembów".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe, o kierunku: doradztwo zawodowe
  2. niekaralność;
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie zawodowe przy realizacji projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
  2. kurs z Coachingu;
  3. doświadczenie w pracy kadrowej oraz uprawnienia do IPD i Kwestionariusza Predyzspozycji Zawodowych dla doradców;
  4. licencja z pośrednictwa, kurs trenerski;
  5. doświadczenie zawodowe przy współpracy z osobami korzystającymi z pomocy społecznej.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. CV;
  2. list motywacyjny;
  3. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz ewentualne przebyte kursy i szkolenia.
 4. Dodatkowe informacje:
  1. umowa cywilno-prawna na wykonanie zlecenia.
Dokumenty należy przesyłać elektronicznie na adres gopsklembow@wp.pl lub składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie ul.Gen.Fr.Żymirskiego 38 do 30 maja 2012r. do godz.1200
Tel. GOPS Klembów (29) 777-92-40.

Dokumenty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.Wymagane dokumenty: życiorys - CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, Urzędu Gminy w Klembowie oraz na stronie internetowej www.bip.klembow.pl

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-05-23 12:08:38 | Data modyfikacji: 2012-08-31 08:25:42.
Data wprowadzenia: 2012-05-23 12:08:38
Data modyfikacji: 2012-08-31 08:25:42
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl