> 2012

2012

GOPS: Wykorzystujemy środki unijne

Wykorzystujemy środki unijne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie po raz kolejny rozpoczął realizację projektu systemowego pod tytułem "Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Klembów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2012r. do 31.10.2014r.

Ogólna wartość projektu, zgodnie z podziałem środków w ramach Poddziałania 7.1.1, wynosi 271.800,00 zł., z czego dofinansowanie ze środków EFS stanowi 89,5% tej kwoty.

Projekt jest skierowany do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, które są zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach aktywizacji uczestników projektu zostały przewidziane następujące działania:

  • Indywidualne konsultacje z psychologiem.
  • Grupowe oraz indywidualne warsztaty aktywizacji zawodowej.
  • Warsztaty poradnictwa prawnego.
  • Warsztaty edukacji prozdrowotnej.
  • Kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników projektu.
  • Sfinansowanie nauki na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.
  • Spotkania integracyjno-edukacyjne uczestników projektu, ich otoczenia oraz środowiska lokalnego mające na celu zwiększenie wiedzy na temat problemów społecznych m.in. bezrobocia, niepełnosprawności i uzależnień.

Planowane działania z pewnością przyczynią się do integracji klientów GOPS ze społeczeństwem, a przede wszystkim zwiększą ich szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Realizacja projektu ma na celu podwyższenie aspiracji osobistych i kompetencji zawodowych uczestników projektu, zmniejszenie poziomu deficytów psycho-społecznych i zjawiska wyuczonej bezradności.

Wartością dodaną projektu będzie z pewnością wymiana doświadczeń oraz nawiązana współpraca osób z tego samego środowiska lokalnego, z terenu gminy Klembów. Dzięki udzielonemu wsparciu i osiągnięciu zakładanych rezultatów odbiorcy projektu będą mieli lepszą perspektywę na życie, staną się bardziej aktywni w relacjach społecznych oraz bardziej mobilni na rynku pracy.

Narzędziem zastosowanym przy realizacji projektu będzie kontrakt socjalny, którym będą objęci wszyscy uczestnicy. Realizacja zaplanowanych w kontrakcie socjalnym działań przyczyni się do zwiększenia wiedzy o współczesnych możliwościach wykonywania pracy zarobkowej i jednocześnie podniesie aspiracje zawodowe uczestników projektu.

Działania projektu zostały opracowane m.in. na podstawie oczekiwań podopiecznych GOPS wchodzących w zakres grupy docelowej i stanowią odpowiedź na zgłaszane potrzeby.

Koordynator projektu
Tamara Barańska

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-05-31 09:06:10.
Data wprowadzenia: 2012-05-31 09:06:10
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl