bip.klembow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Klembów klembow.pl
Struktura Organizacyjna Urzędu strona główna 

Wójt

WÓJT GMINY KLEMBÓW

kadencja 2014 – 2018

Rafał Mathiak

Rafał Mathiak

Wójt stara się przyjmować wszystkich interesantów i w każdym czasie. Nie mniej jednak szereg obowiązków, w tym liczne spotkania poza Urzędem Gminy powodują, że nie zawsze jest to możliwe.

Dlatego też zarezerwowano określony czas jedynie dla mieszkańców:

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych
w poniedziałki od godz. 10.00 do 17.00Zadzwoń (29) 753-88-17 Napisz wojt@klembow.pl

Obowiązki Wójta - Statut Gminy Klembów (§ 101 - § 103)

Rozdział VII. Tryb pracy Wójta

§ 101

 1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy oraz kierownikiem Urzędu Gminy Klembów.
 2. Wójt, przy pomocy Urzędu Gminy wykonuje:
  1. 1) uchwały Rady,
  2. 2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
  3. 3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
  4. 4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
 3. W szczególności do kompetencji Wójta należy : gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach ( o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej).
 4. Wójt powołuje oraz odwołuje swego zastępcę w drodze zarządzenia.
 5. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 6. Wójt w drodze zarządzenia określa regulamin organizacyjny Urzędu Gminy.

§ 102

Wójt lub osoba przez Niego upoważniona - uczestniczy w sesjach Rady

§ 103

Komisje Rady mogą zapraszać Wójta oraz inne osoby na ich posiedzenie.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-07-30 10:53:26 | Data modyfikacji: 2018-06-13 12:03:44.

Zobacz:
 Wójt .  Sekretarz .  Skarbnik .  Referat Inwestycji (RI) .  Referat Planowania i Finansów (RPF) .  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ) .  Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC) .  Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ) .  Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP) .  Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL) .  Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR) .  Stanowisko ds. informatyki (IG) .  Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (OC) .  Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP) .  Stanowisko ds. kancelaryjnych (BOI) .  Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Klembowie (IOD) . 
Data wprowadzenia: 2015-07-30 10:53:26
Data modyfikacji: 2018-06-13 12:03:44
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.klembow.pl