bip.klembow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Klembów klembow.pl
Zarządzenia Wójta > jako organ gminy strona główna 

jako organ gminy

STYCZEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.1.2017 w sprawie przekazania podleglym jednostka organizacyjnym informcji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.2.2017 w sprawie opracowania planu finansowego zadan zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami na rok 2017. Naciśnij aby pobrać
0050.3.2017 sprawie: upoważnienia na rok 2017, dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek Naciśnij aby pobrać
0050.4.2017 w sprawie upoważnienia na rok 2017 dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Klembów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki Naciśnij aby pobrać
0050.5.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
0050.6.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku" Naciśnij aby pobrać
0050.7.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Rasztowska" Naciśnij aby pobrać
0050.8.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Krusze" Naciśnij aby pobrać
0050.9.2017 w sprawie ustalenia kwoty dotacji należnej dla niepublicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy Klembów na rok 2017 Naciśnij aby pobrać
0050.10.2017 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.11.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:25:32 | Data modyfikacji: 2017-02-03 10:35:47.
LUTY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.12.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku (powtórzony)” Naciśnij aby pobrać
0050.13.2017 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.14.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.15.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.16.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
0050.17.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
0050.18.2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.19.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz polityki prorodzinnej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-03-14 09:07:28 | Data modyfikacji: 2017-04-26 14:26:39.
MARZEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.20.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Naciśnij aby pobrać
0050.21.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.22.2017 w sprawie powołania Komitetu ds. Rewitalizacji Naciśnij aby pobrać
0050.23.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Klembów na rok szkolny 2017/2018 Naciśnij aby pobrać
0050.24.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.25.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Naciśnij aby pobrać
0050.26.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Naciśnij aby pobrać
0050.27.2017 w sprawie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Klembów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów. Naciśnij aby pobrać
0050.28.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Gminy w Klembowie wraz z koncepcją funkcjonalną Naciśnij aby pobrać
0050.29.2017 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za 2016 rok. Naciśnij aby pobrać
0050.30.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-02-03 10:39:40 | Data modyfikacji: 2017-04-12 13:12:32.
KWIECIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.31.2017 w sprawie: przygotowania i przeprowadzenie gminnych ćwiczeń z zakresu Zarządzania Kryzysowego pk. "WYPADEK 2017" Naciśnij aby pobrać
0050.32.2017 w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
0050.33.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas dwóch lat Naciśnij aby pobrać
0050.34.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas dwóch lat Naciśnij aby pobrać
0050.35.2017 w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
0050.36.2017 w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
0050.37.2017 w sprawie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2016 rok. Naciśnij aby pobrać
0050.38.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.39.2017 sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwszy kwartał 2017 rok. Naciśnij aby pobrać
0050.40.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.41.2017 w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Klembów, ze względu na planowane rozszerzenie oferty Szkoły Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie o nowe miejsca wychowania przedszkolnego Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:46:44 | Data modyfikacji: 2019-01-04 11:08:44.
MAJ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.42.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas dwóch lat Naciśnij aby pobrać
0050.43.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
0050.44.2017 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 Naciśnij aby pobrać
0050.45.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.46.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku” Naciśnij aby pobrać
0050.47.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.58.2016 Naciśnij aby pobrać
0050.48.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w celu archiwizacji dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-05-09 08:43:07 | Data modyfikacji: 2017-06-20 08:57:49.
CZERWIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.49.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i budynku Zespołu Szkół w Ostrówku” Naciśnij aby pobrać
0050.50.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie za rok 2016 Naciśnij aby pobrać
0050.51.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie za rok 2016 Naciśnij aby pobrać
0050.52.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
0050.53.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
0050.54.2017 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.55.2017 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.56.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
0050.57.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 6 zadań inwestycyjnych” Naciśnij aby pobrać
0050.58.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.59.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg w Gminie Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.60.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
0050.61.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.62.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
0050.63.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Roszczep” Naciśnij aby pobrać
0050.64.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie” Naciśnij aby pobrać
0050.65.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1,5 roku Naciśnij aby pobrać
0050.66.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1,5 roku Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-06-08 10:30:19 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:24:45.
LIPIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.67.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1,5 roku Naciśnij aby pobrać
0050.68.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1,5 roku Naciśnij aby pobrać
0050.69.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.70.2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za drugi kwartał 2017 rok. Naciśnij aby pobrać
0050.71.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.72.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Przebudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od działki nr 336 (km 0+000,00) do granicy działki nr 711/30 (km 1+470,12) w miejscowości Krusze” Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-08-07 11:49:43 | Data modyfikacji: 2017-10-06 11:31:18.
SIERPIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.73.2017 w sprawie powołania Komisji do spraw archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. Naciśnij aby pobrać
0050.74.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawa z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem kotłów centralnego ogrzewania w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.75.2017 sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Przebudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od działki nr 336 (km 0+000,00) do granicy działki nr 711/30 (km 1+470,12) w miejscowości Krusze” Naciśnij aby pobrać
0050.76.2017 sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.77.2017 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017r. Naciśnij aby pobrać
0050.78.2017 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017r. Naciśnij aby pobrać
0050.79.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
0050.80.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie oraz określenia regulaminu konkursu Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-08-11 14:09:41 | Data modyfikacji: 2017-09-14 12:54:24.
WRZESIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.81.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.82.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:29:49 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:38:57.
PAŹDZIERNIK

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.83.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuł, na działce o nr ewid. 75, obręb 143407_2.0015, na odcinku 320 mb” Naciśnij aby pobrać
0050.84.2017 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020, z perspektywą do 2030 Naciśnij aby pobrać
0050.85.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1,2 roku Naciśnij aby pobrać
0050.86.2017 w sprawie konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Naciśnij aby pobrać
0050.87.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie oraz określenia szczegółowego trybu jej pracy Naciśnij aby pobrać
0050.88.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.89.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Przebudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiśniową do ul. Dębowej w miejscowości Pasek” Naciśnij aby pobrać
0050.90.2017 w sprawie ustalenia wysokości oraz przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej Naciśnij aby pobrać
0050.91.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Przebudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od działki nr 336 (km 0+000,00) do granicy działki nr 711/30 (km 1+470,12) w miejscowości Krusze” Naciśnij aby pobrać
0050.92.2017 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
0050.93.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dobczyn ul. Dworska – etap I” Naciśnij aby pobrać
0050.94.2017 w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2018 roku Naciśnij aby pobrać
0050.95.2017 w sprawie przeprowadzenia pierwszych wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.96.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.97.2017 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Naciśnij aby pobrać
0050.98.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.99.2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za trzeci kwartał 2017 rok Naciśnij aby pobrać
0050.100.2017 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
0050.101.2017 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku szkolnym 2017/2018 Naciśnij aby pobrać
0050.102.2017 sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.103.2017 w sprawie ustalenia kwoty dotacji należnej dla niepublicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy Klembów na rok 2017 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-10-04 17:36:15 | Data modyfikacji: 2017-11-13 14:38:24.
LISTOPAD

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.104.2017 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Naciśnij aby pobrać
0050.105.2017 w sprawie powołania Komisji ds. odbioru prac związanych z montażem kotłów w ramach projektu "Ograniczanie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni" Naciśnij aby pobrać
0050.106.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027. Naciśnij aby pobrać
0050.107.2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
0050.108.2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027. Naciśnij aby pobrać
0050.109.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.110.2017 w sprawie przekazania podległym jednostka informacji do opracowania projektów planów finansowych jednostek na rok 2018 r. Naciśnij aby pobrać
0050.111.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Naciśnij aby pobrać
0050.112.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.113.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.114.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-11-07 13:28:23 | Data modyfikacji: 2017-12-07 16:00:15.
GRUDZIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.115.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Klembów, Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Klembowie na 2018/2019 rok” Naciśnij aby pobrać
0050.116.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klembów w 2018 roku” Naciśnij aby pobrać
0050.117.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawa produktów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.118.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na 1 rok Naciśnij aby pobrać
0050.119.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
0050.120.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-12-04 16:00:28 | Data modyfikacji: 2018-01-19 11:34:19.

Zobacz:
 2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 .  2007 .  2006 .  2005 .  2004 .  2003 .  2002 . 
Data wprowadzenia: 2017-12-04 16:00:28
Data modyfikacji: 2018-01-19 11:34:19
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.klembow.pl