> Zadania komisji Rady Gminy

Zadania komisji Rady Gminy

Zadania Komisji Rady - Statut Gminy Klembów (§
65 - § 71)

Komisje Rady  

§ 65
Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§ 66
Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do końca roku.
Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 67
Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

§ 68
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany przez członków danej komisji.  

§ 69
Komisje pracują na posiedzeniach.
Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 70
Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności Komisji.
Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.

§ 71
Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.  

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2008-02-28 10:10:18 | Data modyfikacji: 2008-02-28 10:17:09.
Data wprowadzenia: 2008-02-28 10:10:18
Data modyfikacji: 2008-02-28 10:17:09
Opublikowane przez: Administrator gmina.pl
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl