> Centrum Usług Wspólnych w Klembowie

Centrum Usług Wspólnych w Klembowie

DYREKTOR
   
  mgr Elżbieta Solis  

 

Główny Księgowy
   
  Katarzna Mocarska  
St. ds. płac
i pracowniczych
   
  mgr Anna Rosa  
St. ds. księgowości
i finansów
   
  mgr Marta Bralewska  

 

WYKAZ STANOWISK I ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW CUW
Adres ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Godziny pracy Poniedziałek            8:00 – 17:00
Wtorek – czwartek  8:00 – 16:00
Piątek                      8:00 – 15:00
Kontakt Telefon:  (029) 753 88 30
E-mail:    oswiata@klembow.pl
Zadania CUW w Klembowie

 

1. Działania Centrum w zakresie obsługi administracyjnej organów Gminy Klembów obejmują:

 1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów,
 2. przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osoby prawne lub fizyczne,
 3. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
 4. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 5. opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty,
 6. koordynowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 7. przygotowywanie analiz projektów arkuszy organizacyjnych,
 8. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego szkoły lub placówki,
 9. wykonywanie zestawień statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych w odrębnych przepisach,
 10. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli,
 11. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych,

2.Działania Centrum w zakresie obsługi kadrowej Centrum i jednostek obsługiwanych obejmują:

 1. prowadzenie akt osobowych pracowników Centrum oraz dyrektorów placówek obsługiwanych,
 2. rozliczanie wynagrodzeń i innych należności z tytułu zawartych stosunków pracy i umów cywilno prawnych,
 3. ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,

3. Działania Centrum w zakresie obsługi finansowej obejmują w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi finansowo księgowej Centrum i jednostek obsługiwanych,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej Centrum oraz jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi jednostek budżetowych,
 3. planowanie zadań, statystyka oraz sporządzanie dla każdej jednostki odrębnie wymaganych sprawozdań finansowych i budżetowych oraz rozliczeń w zakresie zadań rzeczowych, funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 4. opracowywanie planów finansowych Centrum oraz współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania planów finansowych tych jednostek,

4. Zadania, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 stanowią podstawową działalność Centrum. Zakres działania Centrum obejmować może również inne działania wynikające z przepisów prawa i potrzeb jednostek obsługiwanych.

5. W ramach wspólnej obsługi, Centrum wykonuje w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-18 10:02:23 | Data modyfikacji: 2018-07-25 13:26:51.
Data wprowadzenia: 2009-11-18 10:02:23
Data modyfikacji: 2018-07-25 13:26:51
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl