> 2008

2008

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
INFORMACJA O WYNIKACH naboru na stanowiski Inspektora ds. gospodarki przestrzennej.doc

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2008-12-22 10:40:09 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:17:34.
 
INFORMACJA O WYNIKACH naboru na stanowisko radcy prawnego.doc

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2008-12-22 10:39:26 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:17:25.
Konkurs na stanowisko Dyrektora GOK w Klembowie.

                                              WÓJT  GMINY  KLEMBÓW

                                         ogłasza  konkurs na stanowisko

                                     Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

                                                          w  Klembowie

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów :

 

1.1      wykształcenie wyższe , preferowane kierunkowe z zakresu kultury ,turystyki , organizacji i zarządzania kulturą , pedagogika kulturalno-oświatowa, animacja kulturalna itp.

1.2      staż pracy minimum 5 lat , w tym 2 lata pracy w instytucjach kultury lub oświaty  , wskazane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych ,

1.3      znajomość funkcjonowania instytucji kultury ,

1.4      preferowane będą umiejętności organizacyjne , menedżerskie,

1.5      dyspozycyjność i dobry stan zdrowia , pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym ,

 

 1. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać :

 

2.1      list motywacyjny i CV ,

2.2      uwierzytelnione odpisy dyplomu i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje,

2.3      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

2.4      przedstawienie  koncepcji funkcjonowania  Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie,

2.5      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia ,

2.6      oświadczenie , że kandydat nie był  karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

2.7      oświadczenie kandydata , że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych  z  dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 4 ust.1 , 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych ( Dz.U.05.14.114 z późn. zm. )

2.8      oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

       ( Dz.U.02.101.926  z późn. zm ). w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko

       dyrektora.

 

Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem  „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Klembowie”  w terminie do 31 grudnia 2008r.  w sekretariacie Urzędu Gminy Klembów , lub pocztą  na adres Urząd Gminy Klembów , ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38 , 05-205 Klembów z dopiskiem na kopercie „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie „

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów w dniu  6 stycznia 2009r. o

godzinie 10.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Klembów  przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy.

 

         Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjnymi działalności GOK pok. 15 Urzędu Gminy w Klembowie u Sekretarza Gminy  , natomiast o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej  w pok. 2 Urzędu Gminy w Klembowie u Skarbnika Gminy.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                     Kazimierz Rakowski

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2008-12-05 12:49:56 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:17:12.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WÓJT GMINY KLEMBÓW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

 

1.      Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

a)       wykształcenie wyższe o kierunku geodezja, prawo, gospodarka nieruchomościami  lub pokrewne umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku,

b)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

c)       minimum trzy lata stażu w administracji publicznej,

2.      Wymagania dodatkowe:

a)       wskazane doświadczenie zawodowe,

b)      znajomości przepisów z zakresu: geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,

c)       biegła obsługa komputera, znajomości urządzeń biurowych,

d)      dobra organizacja pracy oraz umiejętności pracy w zespole,

3.      Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

a)       prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z kpa w sprawie złożonych wniosków o podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości wraz
z wszelkimi zagadnieniami,

b) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z naliczaniem opłaty planistycznej oraz opłat adiacenckich,

c)       prowadzenie postępowania odwoławczego od wydanych w/w decyzji,

d)   prowadzenie spraw związanych z przejęciem gruntów na własność gminy oraz wypłatą odszkodowań,

e)     przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zawierania aktów notarialnych,

f)      prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych zadań,

g)     praca w Komisji przetargowej zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych,

h)     przygotowywanie projektów uchwał związanych z wykupem i zamianą gruntów,

i)      wykonywanie innych poleceń służbowych nie objętych niniejszym zakresem,

4.      Wymagane dokumenty:

a)    życiorys z opisem pracy zawodowej ( CV ),

b)    list motywacyjny,

c)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje,

e)     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenia
o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

f)     oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,

g)      oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślne oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowania karne,

h)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

i)        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą a dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. )

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 17 grudnia 2008 r.
w sekretariacie Urzędu Gminy w Klembowie przy ulicy Gen. Franciszka Żymirskiego 38 pokój 10 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. geodezji
i gospodarki nieruchomościami lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Klembowie. Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Gminy Klembów ,tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Klembowie oraz prasie lokalnej w terminie od 02 grudnia 2008 r. do 17 grudnia 2008 r.

 

Wójt Gminy Klembów

                                                                                                               /-/

                                                                                                                 Kazimierz Rakowski

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2008-12-03 10:03:56 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:17:02.
Ogłoszenie o naborze na Radcę Prawnego.

                                     WÓJT  GMINY  KLEMBÓW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 

PRACY RADCY PRAWNEGO

 

 1. Wymagane niezbędne stawiane kandydatom :

a)      wykształcenie wyższe prawnicze.

b)      znajomość  przepisów prawa samorządowego  , planowania przestrzennego, zamówień publicznych.

 1. Wymagania dodatkowe:

a)      wskazane doświadczenie zawodowe  , mile widziane przy obsłudze prawnej gmin.

b)      umiejętność interpretowania przepisów  z zakresu ustawy o samorządzie gminnym , Prawa  Pracy , Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

c)      znajomość języka obcego  , preferowany angielski .

d)      komunikatywność , umiejętność pracy w zespole. ,

e)      znajomość procedur biurowych

f)        systematyczność.

g)      umiejętność analitycznego myślenia.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a)      przygotowywanie projektów gminnych aktów prawnych , uchwał , zarządzeń , decyzji administracyjnych,

b)      obsługa prawna posiedzeń Rady Gminy i jej organów.

c)      opracowywanie pism procesowych,

d)      opiniowanie projektów umów cywilno-prawnych i porozumień,

e)      wydawanie opinii prawnych,

f)        zapewnienie obsługi prawnej organom Gminy , pracownikom Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym,

g)      reprezentowanie gminy i jednostek organizacyjnych  przed sądami powszechnymi,

 1. Wymagane dokumenty :

a)      życiorys  (  CV ),

b)      list motywacyjny,

c)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

d)      kwestionariusz osobowy ,

e)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f)        oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo  popełnione umyślnie  oraz , że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

g)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych do celów rekrutacji,

h)      kopia nowego dowodu osobistego albo  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

i)        oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,

        Wymagane dokumenty należy składać  w terminie do dnia  24 listopada 2008r.w  sekretariacie Urzędu Gminy w Klembowie przy ulicy Gen. Franciszka Żymirskiego 38  - pokój 10  z dopiskiem

„ Dotyczy naboru na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Klembów”   lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38  , 05-205 Klembów . Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Gminy Klembów oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klembowie oraz prasie  lokalnej  w terminie od  3 listopada 2008r.

 

                                                                                                Wójt Gminy Klembów

                                                                                                  Kazimierz Rakowski

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2008-11-03 16:14:30 | Data modyfikacji: 2010-07-02 15:04:19.

WÓJT GMINY KLEMBÓW


OGŁASZ NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Inspektora ds. gospodarki przestrzennej


 


1.      Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:


a)       wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, budowlane lub pokrewne umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku


b)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,


c)       minimum trzy lata stażu w administracji publicznej,


2.      Wymagania dodatkowe:


a)       wskazane doświadczenie zawodowe,


b)       znajomości przepisów z zakresu: Prawa budowlanego, planowania przestrzennego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,


c)       biegła obsługa komputera, znajomości urządzeń biurowych,


d)      dobra organizacja pracy oraz umiejętności pracy w zespole,


3.      Zakres wykonywania zadań na stanowisku:


a)       prowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z kpa w sprawie złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wszelkimi zagadnieniami,


b)       prowadzenie postępowania odwoławczego od wydanych w/w decyzji o warunkach zabudowy,


c)       prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,


d)      przygotowywanie materiałów dot. Wydanych w/w decyzji do dokonywania okresowej oceny aktualności studium i planów miejscowych, sporządzanie aktualizacji strategii gminy i innych opracowań branżowych sporządzonych na potrzebę gminy,


e)       archiwizowanie dokumentów dotyczących procedury przygotowania i wydawania decyzjo o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,


f)        prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych zadań,


g)       prowadzenie inwentaryzacji urbanistycznej wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego,


h)       prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminnymi obiektów i budowli komunalnych ,


i)         przygotowywanie i prowadzenie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych Gminy,


j)         praca w Komisji przetargowej zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych,


k)       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub odmową wydania decyzji o ustawieniu reklam w pasie drogowym,


l)         przygotowywanie wypisów i wyrysów z uchwalonych planów miejscowych, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także innych informacji, prowadzenie rejestru ich wydawania oraz kontrola opłat skarbowych,


m)     przygotowywanie projektów uchwała w sprawach planowania przestrzennego,


n)       wykonywanie innych poleceń służbowych nie objętych niniejszym zakresem,


4.      Wymagane dokumenty:


a)       życiorys z opisem pracy zawodowej ( CV ),


b)       list motywacyjny,


c)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,


d)      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje ( świadectwo, dyplom )


e)       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,


f)        zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,


g)       oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślne oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowania karne,


h)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,


i)         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą a dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. )


 


Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 listopada 2008r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klembowie przy ulicy Gen. Franciszka Żymierskiego 38 pokój 10 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki przestrzennej gminy, w Klembowie lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Klembowie. Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Gminy Klembów tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klembowie oraz prasie lokalnej w terminie od 22 października 2008r.


 


 


 


 


    WÓJT GMINY KLEMBÓW


 


KAZIMIERZ RAKOWSKI

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2008-10-24 16:37:30 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:16:44.
OBWIESZCZENIE

Klembów, dnia 17.09.2008r.

CP-7331/5/08

 

OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY KLEMBÓW

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. ze zm.)

zawiadamiam

że w na wniosek Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. Z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu niewiększym niż 0,5 MPa  w pasie drogowym w pasie drogowym dróg gminnych nr ewid. 176/7, 178, 179/1, 179/3, 180/1 i 206 wraz z przyłączami na działkach nr ewid.  154/2, 176/4, 176/6, 179/4 i 180/2 we wsi Lipka.

Stosownie do treści art. 10 Kpa. informuję, że w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klembowie w pok. 7 można zapoznać się z aktami sprawy.

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2008-10-20 16:10:52 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:16:20.
OBWIESZCZENIE2

Klembów, dnia 17.09.2008r.

CP-7331/6/08

 

OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY KLEMBÓW

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. ze zm.)

zawiadamiam

że w na wniosek ZEW-T Dystrybucja Sp. Z o.o. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa reprezentowanego Pana Adama Przedpełskiego zam. ul. Polna 1A, 07-210 Długosiodło  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie napowietrznej elektroenergetycznej linii niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym ul. Piotra Skargi
i ul. Felińskiego w ciągu dróg gminnych na działkach nr ewid. 154/2 i 238/4 w miejscowości Ostrówek obręb Lipka.

Stosownie do treści art. 10 Kpa. informuję, że w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klembowie w pok. 7 można zapoznać się z aktami sprawy.  

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2008-10-20 16:07:37 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:16:08.
ZAP

                                           Z A P R O S Z E N I E


 


 


Wójt Gminy Klembów , ks. Proboszcz Parafii Św. Klemensa w Klembowie oraz Prezes OSP Klembów


 


                                                   Serdecznie zapraszają


 


Na uroczystość z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie , które odbędzie się 7 września 2008 roku na terenie naszej gminy.


 


Program uroczystości :


 


godz. 11.00     -  zbiórka pocztów sztandarowych i jednostek OSP na terenie OSP Klembów


godz. 11.30     -  przemarsz do kościoła parafialnego z udziałem strażackiej orkiestry


godz.  12.00    -  uroczysta Msza Święta  i poświęcenie ufundowanego przez Straż witraża Św. Floriana


godz. 13.00     -  uroczystość na placu OSP Klembów


                           - podniesienie flagi państwowej i hymn narodowy


                           - powitanie gości


                           - rys historyczny OSP Klembów


                           - poświęcenie sztandaru


                           - wręczenie odznaczeń i dyplomów


                           - wystąpienia zaproszonych gości


                           - festyn strażacki


 


                             Patronat Honorowy nad Uroczystością objęli :


                                     J.E.Ks. Bp Kazimierz Romaniuk


                             Marszałek Województwa Mazowieckiego  Adam  Struzik


                             Komendant  Wojewódzki PSP Gen. Ryszard Psujek

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2008-08-25 09:34:02 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:15:51.

Z A P R O S Z E N I E

 

 

 

 

         Wójt Gminy Klembów zaprasza potencjalnych beneficjentów oraz wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2008 r. o godzinie 1700 na sali konferencyjnej
w budynku Urzędu Gminy w Klembowie. Celem spotkania jest zapoznanie społeczeństwa z programem LEADER i warunkach jego realizacji w Polsce oraz omówienie zasad tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Klembów

                                                                                                                                 

                                                                                                                     Kazimierz Rakowski  

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2008-08-21 13:02:47 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:15:38.
OGŁASZA NABÓR ds. INFORMATYKI

WÓJT  GMINY  KLEMBÓW

                     OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

                                  ds.  INFORMATYKI  w  wymiarze ½ etatu

 

 1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom :

a)       wykształcenie minimum średnie , preferowane wyższe o kierunku informatycznym lub pokrewnym umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku,

b)       znajomość systemu operacyjnego  Windows 2003/XP

c)        podstawowa znajomość baz danych  MS SQL , Firebird i oprogramowania stosowanego w Urzędzie Gminy,

d)       podstawowa wiedza w zakresie konfiguracji urządzeń sieciowych.

 1. Wymagania dodatkowe:

a)       mile widziana znajomość Linuxa

b)       prawo jazdy

c)        wskazane doświadczenia zawodowe

d)       umiejętność  interpretowania  przepisów prawa z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych,

e)       umiejętność interpretowania przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

f)         umiejętność interpretowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

g)       komunikatywność , umiejętność pracy w zespole,

h)       znajomość języka angielskiego ( minimum podstawowego )

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

1)       monitorowanie rynku IT pod kątem nowych rozwiązań w zakresie sprzętu komputerowego,

2)       przekazywanie informacji na stronę internetową przygotowaną przy współpracy z pracownikiem merytorycznym,

3)       wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej i  na stronę Urzędu ( ogólną )

4)       obsługa istniejących systemów informatycznych Urzędu Gminy,

5)       bieżąca konserwacja sieci komputerowej i drobne naprawy sprzętu komputerowego,

6)       zabezpieczenie sieci komputerowej , danych  i oprogramowanie przed ingerencją z zewnątrz,

7)       wykonywanie kopii zapasowych danych,

8)       przygotowanie Urzędu do realizacji z zakresu wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów i podpisu elektronicznego,

9)       dokonywanie kontroli oprogramowania pod względem legalności,

10)    przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych , ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,

11)    współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy , wprowadzanie ich danych z zakresu ich  działania ,

12)    wprowadzanie na bieżąco spraw i wydarzeń związanych  z gminą Klembów ,

13)    inne zadania związane z informatyzacją Gminy i obsługą systemu informatycznego.

 1. Wymagane dokumenty :

1)       życiorys z opisem pracy zawodowej  (  CV  ),

2)       list motywacyjny ,

3)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie ,

4)       dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje ( świadectwo , dyplom )

5)       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

6)       zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,

7)       oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

8)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

9)       oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. )

Dokumenty należ składać w terminie do dnia  10 sierpnia  2008r.  w sekretariacie Urzędu Gminy w Klembowie przy ulicy Gen. Franciszka Żymierskiego 38 , pokój 10 z dopiskiem  „ Dotyczy naboru na stanowisko  Informatyk „  lub pocztą na adres :

Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. Franciszka Żymierskiego 38 , 05-205 Klembów.

Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Gminy Klembów oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klembowie oraz prasie  lokalnej w terminie od dnia  27 lipca 2008r.

 

                                                                                                                                Wójt Gminy Klembów

                                                                                                                                  Kazimierz Rakowski

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2008-07-17 13:25:22 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:15:14.
Nabór ds. BUDOWNICTWA

                                                 WÓJT  GMINY  KLEMBÓW

                       OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

                                                    ds.  BUDOWNICTWA 

 

 1. Wymagania  niezbędne stawiane kandydatom :

a)       wykształcenie minimum średnie techniczne , preferowane wyższe o kierunku ogólno budowlanym  ,

b)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

c)       minimum dwuletni staż pracy.

 1. Wymagania dodatkowe:

a)       wskazane doświadczenie zawodowe.

b)      znajomość przepisów z zakresu : Prawa Budowlanego , Planowania przestrzennego , kodeksu postępowania administracyjnego , ustawy o samorządzie gminnym,

c)       biegła obsługa komputera , znajomość obsługi urządzeń biurowych,

d)      dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       wydawanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym,

b)      prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminnych obiektów i budowli  komunalnych,

c)       przygotowanie i prowadzenie zamierzeń inwestycyjnych  i remontowych Gminy,

d)      opracowywanie  strategii rozwoju  gminy ,

e)      współpraca i uczestniczenie w przygotowywaniu materiałów do przetargu ,

f)         prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub odmową wydania decyzji o ustanowieniu reklam w pasie drogowym,

 1. Wymagane dokumenty :

a)       życiorys z opisem pracy zawodowej  ( CV ),

b)      list motywacyjny,

c)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje                          ( świadectwo , dyplom )

e)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

f)         zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,

g)      oświadczenie kandydata  , że nie był  karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,  

h)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

i)         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm. )

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  10 sierpnia 2008r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klembowie przy ulicy Gen. Franciszka Żymierskiego 38 pokój 10 z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. Budownictwa „ w Klembowie   lub pocztą na adres Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. Franciszka Żymierskiego 38 , 05-205 Klembów. Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Gminy Klembów oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klembowie oraz prasie lokalnej w terminie od 27 lipca 2008r.

 

                                                                                          Wójt  Gminy  Klembów

                                                                                            Kazimierz Rakowski 

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2008-07-17 13:23:25 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:09:12.

                                                WÓJT  GMINY  KLEMBÓW

                     OGŁASZA  NABÓR   NA  WOLNE STANOWISKO  PRACY

                             Kierownik Referatu Inwestycji i  Rozwoju  Gminy

 

 1. Wymagania niezbędne  stawiane kandydatom:

a)       wykształcenie minimum średnie preferowane wyższe o kierunku ekonomicznym , ochrona środowiska , planowanie przestrzenne , budowlane lub pokrewne umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku,  

b)      minimum czteroletni staż pracy administracji samorządowej ,

c)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

 1. Wymagania dodatkowe :

a)       znajomość przepisów z zakresu : ustawy  o samorządzie gminnym , finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego ustawy o zamówieniach publicznych , ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,

b)      biegła obsługa komputera , znajomość obsługi urządzeń biurowych,

c)       dobra organizacja pracy oraz umiejętności pracy w zespole.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

                   1)    bezpośrednie kierowanie personelem referatu,

                   2)    wykonywanie  jednostkowych zadań wynikających z zakresu referatu,

                   3)    poprawność spraw przygotowanych dla Wójta , Zastępcy Wójta,

                   4)    utrzymywanie prawidłowej dyscypliny pracy w Referacie,

                   5)    nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej i państwowej  przez podległych

                          pracowników,

6)       przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

7)       prowadzenie kontroli wewnętrznej w referacie,

8)       przygotowywanie materiałów będących przedmiotem obrad Rady Gminy , oraz realizowanie uchwał  Rady i ustaleń Wójta,

9)       inne ustalenia wynikające z zakresu referatu.

 1. Wymagane dokumenty :

                   1)życiorys z opisem  pracy zawodowej (CV ) ,

                   2)    list motywacyjny

                   3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

                   4)   dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje

                         ( świadectwo , dyplom )

5)       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o

niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

6)       zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na

stanowisku urzędniczym,

7)       oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz , że nie  toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

8)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

9)       oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 ze zm. )

     Dokumenty należy składać w terminie do dnia  18 lipca 2008r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klembowie przy ulicy Gen. Franciszka Żymierskiego 38 pokój 10 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy  w Klembowie „  lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. Franciszka Żymierskiego 38 , 05-205  Klembów.

Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Gminy Klembów oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klembowie oraz prasie lokalnej w terminie od dnia  7 lipca 2008r.

                                                                                            Wójt Gminy Klembów

                                                                                            Kazimierz Rakowski

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2008-07-14 23:24:36 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:08:06.
Nabór kandydatów na stanowisko inspektor ds.
księgowości i finansów.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Klembowie ogłasza otwarty nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze inspektor ds. księgowości i finansów.  
Pobierz dokument

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Autor: Elżbieta Solis | Data wprowadzenia: 2008-06-06 12:39:43 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:07:44.
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE ULICY KOCZOROWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓWEK, GM. KLEMBÓW  
5-Gmina Klembów-wszczęcie-Koczorowska droga-internet.doc

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Autor: Ewa Cholewińska | Data wprowadzenia: 2008-06-04 16:07:25 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:06:41.
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAROLEW, GM. KLEMBÓW  
4-Gmina Klembów-wszczęcie-Karolew droga-internet.doc

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Autor: Ewa Cholewińska | Data wprowadzenia: 2008-06-04 16:01:27 | Data modyfikacji: 2009-01-14 12:05:01.
Data wprowadzenia: 2008-06-04 16:01:27
Data modyfikacji: 2009-01-14 12:05:01
Autor: Ewa Cholewińska
Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl