> 2010

2010


NUMER TYTUŁ POBIERZ
1/2010 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok budżetowy 2010 Naciśnij aby pobrać
2/2010 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległych jednostek organizacyjnych na 2010 r. Naciśnij aby pobrać
3/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
4/2010 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 2010 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-04-27 10:51:09 | Data modyfikacji: 2011-01-03 15:06:56.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
-/- brak zarządzeń -
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-04-27 10:56:31 | Data modyfikacji: 2011-01-03 13:49:05.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
5/2010 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2009 roku Naciśnij aby pobrać
6/2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
7/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, rozplantowanie z profilowaniem i zagęszczaniem (walec statyczny) pospółki żwirowej i tłucznia ceglanego na terenie dróg gruntowych W Gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
8/2010 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2009 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-04-27 10:57:08 | Data modyfikacji: 2011-01-03 15:48:26.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
9/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
10/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
11/2010 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym od pracy 1 maja 2010 roku Naciśnij aby pobrać
12/2010 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwszy kwartał 2010 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-04-27 11:06:49 | Data modyfikacji: 2010-05-31 15:22:36.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
13/2010 w sprawie określenia wysokości stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2009/2010 Naciśnij aby pobrać
14/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wybór wykonawcy usług, robót i dostaw związanych z realizacją projektu pt.: "Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" Naciśnij aby pobrać
15/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
16/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Roszczep Naciśnij aby pobrać
17/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
18/2010 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Klembowie Naciśnij aby pobrać
19/2010 w sprawie nadania jednolitego tekstu regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-05-31 14:37:48 | Data modyfikacji: 2011-08-26 10:15:43.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
20/2010 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Klembów do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 20 czerwca 2010 roku Naciśnij aby pobrać
21/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Krzywica - Dobczyn dojazd do pól uprawnych Naciśnij aby pobrać
22/2010 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Klembów powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 20 czerwca 2010 roku Naciśnij aby pobrać
23/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
24/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę, nadbudowę i rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
25/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
26/2010 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
27/2010 w sprawie organizacji wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-06-14 10:00:27 | Data modyfikacji: 2011-08-26 10:19:44.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
28/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
29/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Ostrówku, na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Klembowie oraz na modernizację szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy szkole Podstawowej w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
30/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
31/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
32/2010 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2010 z dnia 24.06.2010 r. w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę, nadbudowę i rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
33/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Ostrówku, na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Klembowie oraz na modernizację szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy szkole Podstawowej w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
34/2010 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za drugi kwartał 2010 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-07-27 13:37:40 | Data modyfikacji: 2011-08-26 10:22:28.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
35/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
36/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
37/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy Naciśnij aby pobrać
38/2010 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
39/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
40/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Ostrówku, na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Klembowie oraz na modernizację szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy szkole Podstawowej w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
41/2010 w sprawie powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 roku Naciśnij aby pobrać
42/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont i konserwację elewacji zewnętrznej oraz odtwarzanie schodów wejściowych i tarasów w pałacu w woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
43/2010 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. Naciśnij aby pobrać
44/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-08-30 13:28:33 | Data modyfikacji: 2011-02-17 10:10:52.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
45/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wydzielenie geodezyjne poszerzenia drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 294 obręb Michałów zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałów w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
46/2010 Dokument został usunięty, ponieważ stwierdzono niezgodność z prawem zaskarżonego zarządzenia prawomocnym wyrokiem WSA IISA/Wa 1563/11 -
47/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektów technicznych budowy chodników z odwodnieniem i rozwiązaniem skrzyżowań przy drogach gminnych w miejscowościach gminnych w miejscowościach Pasek, Dobczyn i Klembów w Gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-09-10 14:11:21 | Data modyfikacji: 2012-05-22 15:46:40.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
48/2010 w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2010 roku Naciśnij aby pobrać
49/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 500.000,00 PLN Naciśnij aby pobrać
50/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 557.000,00 PLN Naciśnij aby pobrać
51/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
52/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-10-22 12:41:25 | Data modyfikacji: 2011-01-03 16:37:19.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
54/2010 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Naciśnij aby pobrać
55/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektów odwodnienia i projektów dróg w miejscowości Ostrówek obręb Lipka gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
56/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektów dróg gminnych w miejscowości Roszczep oraz Wola Rasztowska w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
57/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektów drogi gminnej ul. Łąkowej w Klembowie do końca zabudowań w miejscowości Pieńki Naciśnij aby pobrać
58/2010 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku szkolnym 2010/2011 Naciśnij aby pobrać
59/2010 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 Naciśnij aby pobrać
60/2010 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
61/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-12-07 15:31:24 | Data modyfikacji: 2011-01-03 16:50:58.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
62/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 1.820.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
63/2010 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę ogólnie dostępnego, sztucznie oświetlonego, wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół w Klembowie Naciśnij aby pobrać
64/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 r. Naciśnij aby pobrać
65/2010 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Klembowie Naciśnij aby pobrać
66/2010 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30 grudnia 2010 r. Naciśnij aby pobrać
67/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 r. Naciśnij aby pobrać
68/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Naciśnij aby pobrać
69/2010 w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązujących w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
70/2010 w sprawie organizacji działalności kontrolnej w Urzędzie Gminy Klembów i jednostkach organizacyjnych Gminy Klembów (o charakterze finansowym) Naciśnij aby pobrać
71/2010 w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągnięcia zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków Naciśnij aby pobrać
72/2010 w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Klembów obowiązujących w Urzędzie Gminy w Klembowie oraz procedur kontroli ich stosowania Naciśnij aby pobrać
73/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Naciśnij aby pobrać
74/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/7 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 października 2077 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Klembów prowadzenia niektórych spraw gminy Naciśnij aby pobrać
75/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2003 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 października 2003 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-12-21 09:22:33 | Data modyfikacji: 2012-02-24 09:14:12.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień
 .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2010-12-21 09:22:33
Data modyfikacji: 2012-02-24 09:14:12
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl