> 2009

2009

ZP-341/29/09

Klembów, dnia 26.11.2009 r.

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 800.000,00 PLN

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 800.000,00zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), który będzie spłacany w okresie 5 lat budżetowych.
 2. Spłata kredytu nastąpi w 20 ratach, z których każda będzie obejmować kapitał i odsetki, płatnych kwartalnie ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy począwszy od I kwartału kalendarzowego 2010 roku.
 3. Data udostępnienia pełnej kwoty kredytu .17.12.2009 r.
 4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust.
 5. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć WIBOR 3M z dnia 24.11.2009 r.
 6. Wszelkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu obciążają Wykonawcę.
 7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową.
 8. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu.
 9. Maksymalna długość okresu realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2014 r.
Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
 • są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. Formularz ofertowy według wzoru - zgodnie z zał. Nr 1,
 2. Upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy - Pełnomocnictwo UWAGA: dołączone wtedy o ile nie wynikają z załączonych dokumentów (załącznik Wykonawcy)
 3. Bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe - rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie nadania statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków (załącznik Wykonawcy),
 4. Bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy),
 5. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zmówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zał. 2).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 4 jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, została wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązuje wykonawców do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.: - określenie celu gospodarczego, - oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, - wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (lidera), - oznaczenie czasu trwania umowy; wymaga się aby czas trwania umowy nie był krótszy niż okres realizacji zamówienia. - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. - wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie: 17.12.2009 r.

Kryteria oceny ofert - cena - 100%

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, w pokoju Nr 7 do dnia 07 grudnia 2009 r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 grudnia 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.
Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).
Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 26.11.2009 r., numer ogłoszenia: 408468 - 2009

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 • w sprawie dokumentacji przetargowej: Hanna Nowicka, Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
 • w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Teresa Dzwonkowska Skarbnik Gminy Klembów Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38.
WÓJT GMINY KLEMBÓW
KAZIEMIRZ RAKOWSKIZałączniki do pobrania:
  SIWZ Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne Naciśnij aby pobrać
  Sprawozdania RB (Archiwum ZIP) Naciśnij aby pobrać
  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Naciśnij aby pobrać

  

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-26 14:37:46 | Data modyfikacji: 2009-11-26 15:15:29.
ZP-341/28/09

Klembów, dnia 17.11.2009 r.

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 745.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów


 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 745.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych), który będzie spłacany w okresie 8 lat budżetowych.
 2. Spłata kredytu nastąpi w 32 ratach, z których każda będzie obejmować kapitał i odsetki, płatnych kwartalnie ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy począwszy od I kwartału kalendarzowego 2010 roku.
 3. Data udostępnienia pełnej kwoty kredytu 11.12.2009 r.
 4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust.
 5. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć WIBOR 3M z dnia 17.11.2009 r.
 6. Wszelkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu obciążają Wykonawcę.
 7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową.
 8. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu.
 9. Maksymalna długość okresu realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2017 r.
Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
 • są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. Formularz ofertowy według wzoru - zgodnie z zał. Nr 1,
 2. Upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy - Pełnomocnictwo UWAGA: dołączone wtedy o ile nie wynikają z załączonych dokumentów (załącznik Wykonawcy)
 3. Bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe - rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie nadania statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków (załącznik Wykonawcy),
 4. Bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy),
 5. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zmówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zał. 2).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 4 jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, została wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązuje wykonawców do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.: - określenie celu gospodarczego, - oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, - wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (lidera), - oznaczenie czasu trwania umowy; wymaga się aby czas trwania umowy nie był krótszy niż okres realizacji zamówienia. - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. - wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.


Wymagany termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie: 11.12.2009 r.

Kryteria oceny ofert - cena - 100%

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, w pokoju Nr 7 do dnia 26 listopada 2009 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.
Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).
Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 17.11.2009 r., numer ogłoszenia: 211871 - 2009

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 • w sprawie dokumentacji przetargowej: Hanna Nowicka, Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
 • w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Teresa Dzwonkowska Skarbnik Gminy Klembów Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38.
WÓJT GMINY KLEMBÓW
KAZIMIERZ RAKOWSKIZałączniki do pobrania:
  SIWZ Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne Naciśnij aby pobrać
  Sprawozdania RB (Archiwum ZIP) Naciśnij aby pobrać
  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu
  (zostanie udostępniona niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu z RIO)
Naciśnij aby pobrać 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-17 15:07:32 | Data modyfikacji: 2009-11-17 15:37:36.
ZP-341/27/09

Klembów, dnia 05.11.2009 r.

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 800.000,00 PLN

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 800.000,00zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), który będzie spłacany w okresie 5 lat budżetowych.
 2. Spłata kredytu nastąpi w 20 ratach, z których każda będzie obejmować kapitał i odsetki, płatnych kwartalnie ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy począwszy od I kwartału kalendarzowego 2010 roku.
 3. Data udostępnienia pełnej kwoty kredytu 26.11.2009 r.
 4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust.
 5. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć WIBOR 3M z dnia 12.10.2009 r.
 6. Wszelkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu obciążają Wykonawcę.
 7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową.
 8. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu.
 9. Maksymalna długość okresu realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2014 r.
Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
 • są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Dokumenty wymagane do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. Formularz ofertowy według wzoru - zgodnie z zał. Nr 1,
 2. Upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy - Pełnomocnictwo UWAGA: dołączone wtedy o ile nie wynikają z załączonych dokumentów (załącznik Wykonawcy)
 3. Bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe - rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie nadania statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków (załącznik Wykonawcy),
 4. Bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy),
 5. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zmówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zał. 2).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 4 jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, została wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązuje wykonawców do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.: - określenie celu gospodarczego, - oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, - wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (lidera), - oznaczenie czasu trwania umowy; wymaga się aby czas trwania umowy nie był krótszy niż okres realizacji zamówienia. - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. - wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie: 26.11.2009 r.

Kryteria oceny ofert - cena - 100%

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, w pokoju Nr 7 do dnia 16 listopada 2009 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.
Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).
Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 05.11.2009 r., numer ogłoszenia: 386166 - 2009
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 • w sprawie dokumentacji przetargowej: Hanna Nowicka, Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
 • w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Teresa Dzwonkowska Skarbnik Gminy Klembów Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38.
WÓJT GMINY KLEMBÓW
KAZIEMIRZ RAKOWSKIZałączniki do pobrania:
  SIWZ Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne Naciśnij aby pobrać
  Sprawozdania RB (Archiwum ZIP) Naciśnij aby pobrać
  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Naciśnij aby pobrać

 
  Odpowiedz 1 Naciśnij aby pobrać
  Załączniki do odpowiedzi 1 Naciśnij aby pobrać

 
  Odpowiedz 2 Naciśnij aby pobrać 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-05 13:45:06 | Data modyfikacji: 2009-11-10 11:14:19.
ZP-341/26/09

Klembów, dnia 19.10.2009 r.

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 800.000,00 PLN

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 800.000,00zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), który będzie spłacany w okresie 5 lat budżetowych.
 2. Spłata kredytu nastąpi w 20 ratach, z których każda będzie obejmować kapitał i odsetki, płatnych kwartalnie ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy począwszy od I kwartału kalendarzowego 2010 roku.
 3. Data udostępnienia pełnej kwoty kredytu 20.11.2009 r.
 4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust.
 5. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć WIBOR 3M z dnia 12.10.2009 r.
 6. Wszelkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu obciążają Wykonawcę.
 7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową.
 8. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu.
 9. Maksymalna długość okresu realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2014 r.
Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
 1. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. Formularz ofertowy według wzoru - zgodnie z zał. Nr 1,
 2. Upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy - Pełnomocnictwo UWAGA: dołączone wtedy o ile nie wynikają z załączonych dokumentów (załącznik Wykonawcy)
 3. Bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe - rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie nadania statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków (załącznik Wykonawcy),
 4. Bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy),
 5. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zmówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zał. 2).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 4 jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, została wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązuje wykonawców do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.: - określenie celu gospodarczego, - oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, - wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (lidera), - oznaczenie czasu trwania umowy; wymaga się aby czas trwania umowy nie był krótszy niż okres realizacji zamówienia. - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. - wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.


Wymagany termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie: 20.11.2009 r.

Kryteria oceny ofert - cena - 100%

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, w pokoju Nr 7 do dnia 04 listopada 2009 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 listopada 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.
Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).
Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 19.10.2009 r., numer ogłoszenia: 364108 - 2009

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 • w sprawie dokumentacji przetargowej: Hanna Nowicka, Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
 • w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Teresa Dzwonkowska Skarbnik Gminy Klembów Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38.Załączniki do pobrania:
  SIWZ Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne Naciśnij aby pobrać

 
  Odpowiedz 1 Naciśnij aby pobrać
  Załączniki do odpowiedzi 1 (Archiwum RAR) Naciśnij aby pobrać
  Załączniki do odpowiedzi 1 (Archiwum ZIP) Naciśnij aby pobrać

 
  Odpowiedz 2, 3, 4 Naciśnij aby pobrać
  Załączniki do odpowiedzi 3 Naciśnij aby pobrać
  Załączniki do odpowiedzi 4 (Archiwum ZIP) Naciśnij aby pobrać


 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-10-19 12:25:54 | Data modyfikacji: 2009-10-26 15:58:54.
ZP-341/25/09

Klembów, dnia 09.10.2009 r.

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85


ogłasza przetarg nieograniczony na:

BUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAROLEW
z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie
Zadanie nr 2: oznakowanie dróg, urządzenie bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe i zieleń drogowa

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Karolew:
  Zadanie nr 1:
 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. odwodnienie korpusu drogowego,
 4. podbudowy,
 5. nawierzchnie,
  Zadanie nr 2:
 1. oznakowanie dróg, urządzenie bezpieczeństwa ruchu,
 2. roboty wykończeniowe i zieleń drogowa
Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233000-9
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.
Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 15.000 zł. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.10.2009 r. roku do godz. 10.00 i potwierdzenie wpłaty wadium dołączyć do oferty.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
zakończenie zadanie nr 1 - do dnia 30 listopada 2009 r.
zakończenie zadania nr 2 – do dnia 20 grudnia 2009 r.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, w pokoju Nr 7 do dnia 29 października 2009 r. do godz. 1000.

Uwaga! Zmiana ogłoszenia i SIWZ dotycząca terminu składania ofert ! szczegóły ...

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
LP. Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
3 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Kryteria oceny ofert - cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.
Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).
Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 09.10.2009 r. numer ogłoszenia: 353850-2009
Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40.


WÓJT GMINY KLEMBÓW  
KAZIMIERZ RAKOWSKI    

Załączniki do pobrania:
  SIWZ Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Przedmiar Robót Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Instrukcja BIOZ ulica Koczorowskiej Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Projekt budowlany Karolew Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  SST droga Karolew Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Projekt - rysunki Karolew cz.1 Naciśnij aby pobrać
  Projekt - rysunki Karolew cz.2 Naciśnij aby pobrać
  Projekt stałej organizacji ruchu Naciśnij aby pobrać


 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-10-09 15:19:24 | Data modyfikacji: 2009-10-12 11:40:36.
ZP-341/24/09

Klembów, dnia 09.10.2009 r.

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów w miejscowości Ostrówek ul. Kolejowa oraz w miejscowości Tuł

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów w miejscowości Ostrówek ul. Kolejowa oraz w miejscowości Tuł.
Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45310000-3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.
Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 7.000 zł. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 03.11.2009 r. roku do godz. 10.00 i potwierdzenie wpłaty wadium dołączyć do oferty.
Wymagany termin realizacji zamówienia: zakończenie do dnia 03 listopada 2009 r.

Uwaga! Zmiana ogłoszenia dotycząca terminu realizacji zamówienia i daty otwarcia ofert! szczegóły ...

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, w pokoju Nr 7 do dnia 03 listopada 2009 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
LP. Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
3 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Kryteria oceny ofert - cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.
Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).
Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 09.10.2009 r. numer ogłoszenia: 352476-2009
Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40.


WÓJT GMINY KLEMBÓW  
KAZIMIERZ RAKOWSKI    

Załączniki do pobrania:
  SIWZ Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Przedmiar Robót - Tuł Naciśnij aby pobrać
  SST - Tuł Naciśnij aby pobrać
  Projekt Budowlano Wykonawczy - Tuł Naciśnij aby pobrać
  Przedmiar Robót - Ostrówek ul. Kolejowa Naciśnij aby pobrać
  SST - Ostrówek ul. Kolejowa Naciśnij aby pobrać
  Projekt Budowlano Wykonawczy - Ostrówek ul. Kolejowa cz.1 Naciśnij aby pobrać
  Projekt Budowlano Wykonawczy - Ostrówek ul. Kolejowa cz.2 Naciśnij aby pobrać


 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:53:35 | Data modyfikacji: 2009-10-12 08:59:03.
ZP-341/23/09

Klembów, dnia 08.10.2009 r.

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów w miejscowości Wola Rasztowska ul. Wyszkowska oraz w miejscowości Michałów

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów w miejscowości Wola Rasztowska ul. Wyszkowska oraz w miejscowości Michałów
Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45310000-3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.
Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 6.000 zł. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30.10.2009 r roku do godz. 10.00 i potwierdzenie wpłaty wadium dołączyć do oferty.
Wymagany termin realizacji zamówienia: zakończenie do dnia 28 grudnia 2009 r.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, w pokoju Nr 7 do dnia 30 października 2009 r. do godz. 1000.

Uwaga! Zmiana ogłoszenia i SIWZ dotycząca godziny otwarcia ofert ! szczegóły ...

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
LP. Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
3 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Kryteria oceny ofert - cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.
Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).
Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 08.10.2009 r. numer ogłoszenia: 351578-2009
Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40.


WÓJT GMINY KLEMBÓW  
KAZIMIERZ RAKOWSKI    

Załączniki do pobrania:
  SIWZ Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Przedmiar Robót - Michałów Naciśnij aby pobrać
  SST - Michałów Naciśnij aby pobrać
  Projekt Budowlano Wykonawczy - Michałów Naciśnij aby pobrać
  Przedmiar Robót - Wola Rasztowska ul. Wyszkowska Naciśnij aby pobrać
  SST - Wola Rasztowska ul. Wyszkowska Naciśnij aby pobrać
  Projekt Budowlano Wykonawczy - Wola Rasztowska ul. Wyszkowska Naciśnij aby pobrać


 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-10-08 14:40:44 | Data modyfikacji: 2009-10-13 15:33:34.
ZP-341/21/09

Klembów, dnia 08.10.2009 r.

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów w miejscowości Sitki

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów w miejscowości Sitki.
Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45310000-3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.
Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.10.2009 r roku do godz. 10.00 i potwierdzenie wpłaty wadium dołączyć do oferty.
Wymagany termin realizacji zamówienia: zakończenie do dnia 28 grudnia 2009 r.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, w pokoju Nr 7 do dnia 29 października 2009 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
LP. Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
3 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Kryteria oceny ofert - cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.
Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).
Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 08.10.2009 r. numer ogłoszenia: 351358-2009
Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40.


WÓJT GMINY KLEMBÓW  
KAZIMIERZ RAKOWSKI    

Załączniki do pobrania:
  SIWZ Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Przedmiar Robót Naciśnij aby pobrać
  SST Naciśnij aby pobrać
  Projekt Budowlano Wykonawczy Naciśnij aby pobrać


 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-10-08 14:14:36 | Data modyfikacji: 2009-10-08 14:28:30.
ZP-341/1/09

Klembów, dnia 16.09.2009 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie
ul. Strażacka 8, 05-205 Klembów
tel. (0-22) 799-93-60, fax. (0-29) 777-90-85


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Adaptację istniejącego budynku na Wiejski Ośrodek Kultury w miejscowości Pasek

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej polegającej na rozbudowie, termomodernizacji i zmianie sposobu użytkowania budynku sklepu na świetlicę wiejską. Rozbudowa polega na dobudowie dwóch wiatrołapów do budynku. Adaptacja części sklepowej na świetlicę wiejską wraz z zapleczem socjalnym polegać będzie na rozbiórce ścian działowych oraz budowie nowych. Termomodernizacja polegać będzie na dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem. Ponadto inwestycja obejmuje instalację wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną.
Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7, 45410000-4, 45421131-1, 45421100-8, 45431200-9, 45440000-3, 45342000-6, 45233222-1, 45310000-3, 45330000-9
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.
Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 6.000 zł. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 08.10.2009 r. roku do godz. 10.00 i potwierdzenie wpłaty wadium dołączyć do oferty.
Wymagany termin realizacji zamówienia: zakończenie do dnia 28 grudnia 2009 r.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, w pokoju Nr 7 do dnia 08 października 2009 r. do godz. 1000.

Uwaga! Zmiana ogłoszenia dotycząca miejsca składania wniosku ! szczegóły ...

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 października 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
LP. Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
3 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Kryteria oceny ofert - cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju dyrektora lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.
Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).
Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 16.09.2009r numer ogłoszenia: 320308-2009
Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, tel. (0-29) 777-99-40.


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Klembowie                   
Iwona Świebioda                

Załączniki do pobrania:
  SIWZ Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Projekt - rysunki Naciśnij aby pobrać
  Specyfikacja Techniczna Naciśnij aby pobrać
  Projekt instalacji sanitarnych Naciśnij aby pobrać
  Przedmiar robót budowlanych Naciśnij aby pobrać
  Przedmiar robót instalacji elektrycznych Naciśnij aby pobrać
  Przedmiar robót instalacji wod-kan Naciśnij aby pobrać


 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-09-16 14:55:52 | Data modyfikacji: 2009-09-17 11:15:03.
ZP-341/22/09

Klembów, dnia 08.09.2009 r.

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie centrum miejscowości Ostrówek

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej polegającej na zagospodarowaniu centrum miejscowości Ostrówek (teren parku zlokalizowany u zbiegu ulicy Kolejowej i ulicy Koczorowskiej: scena koncertowa i alejki w parku, miejsca parkingowe, plac zabaw, elementy małej architektury oraz budowa oświetlenia na tym terenie).
Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45310000-3, 45100000-8, 45230000-8, 45112710-5, 45233000-9, 45233280-5, 28112321-6
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.
Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 15.000 zł. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30.09.2009 r. roku do godz. 10.00 i potwierdzenie wpłaty wadium dołączyć do oferty.
Wymagany termin realizacji zamówienia: zakończenie do dnia 28 grudnia 2009 r.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, w pokoju Nr 7 do dnia 30 września 2009 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
LP. Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
3 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Kryteria oceny ofert - cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.
Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).
Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 08.09.2009r. numer ogłoszenia: 309262-2009
Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40.


WÓJT GMINY KLEMBÓW  
KAZIMIERZ RAKOWSKI    

Załączniki do pobrania:
  SIWZ Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Przedmiar Robót - zagospodarowanie terenu Naciśnij aby pobrać
  Projekt i rysunki - zagospodarowanie terenu Naciśnij aby pobrać
  Przedmiar Robót - oświetlenie Naciśnij aby pobrać
  Szczegółowa specyfikacja Techniczna - oświetlenie Naciśnij aby pobrać
  Projekt i rysunki - oświetlenie cz.1 Naciśnij aby pobrać
  Projekt i rysunki - oświetlenie cz.2 Naciśnij aby pobrać
  Projekt i rysunki - oświetlenie cz.3 Naciśnij aby pobrać


 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-09-08 13:17:10 | Data modyfikacji: 2009-09-09 08:10:03.
ZP-341/20/09

Klembów, dnia 04.09.2009 r.

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85


ogłasza przetarg nieograniczony na:

BUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAROLEW

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Karolew:
 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. odwodnienie korpusu drogowego,
 4. podbudowy,
 5. nawierzchnie,
 6. oznakowanie dróg, urządzenie bezpieczeństwa ruchu,
 7. roboty wykończeniowe i zieleń drogowa
Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233000-9
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.
Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 15.000 zł. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25.09.2009 r. roku do godz. 10.00 i potwierdzenie wpłaty wadium dołączyć do oferty.
Wymagany termin realizacji zamówienia: zakończenie do dnia 30 listopada 2009 r.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, w pokoju Nr 7 do dnia 25 września 2009 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
LP. Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
3 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Kryteria oceny ofert - cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.
Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).
Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 04.09.2009r. numer ogłoszenia: 305900-2009
Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40.


WÓJT GMINY KLEMBÓW  
KAZIMIERZ RAKOWSKI    

Załączniki do pobrania:
  SIWZ Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Przedmiar Robót Naciśnij aby pobrać
  Instrukcja BIOZ ulica Koczorowskiej Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Projekt budowlany Karolew Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  SST droga Karolew Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Projekt - rysunki Karolew cz.1 Naciśnij aby pobrać
  Projekt - rysunki Karolew cz.2 Naciśnij aby pobrać
  Projekt stałej organizacji ruchu Naciśnij aby pobrać


 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:21:38 | Data modyfikacji: 2009-10-12 09:03:50.
ZP-341/18/09

Klembów, dnia 06.08.2009 r.

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85


ogłasza przetarg nieograniczony na:

PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO PÓL UPRAWNYCH WE WSI KRZYWICA

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej polegającej na przebudowie drogi gminnej Krzywica - Dobczyn długości 855 mb:
 1. wykonanie warstwy podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm:
  • na odcinku od km 0+000 do km 0+485 - szerokości 5,5 m wraz z korytowaniem,
  • na odcinku od km 0+675 do km 1+045 - szerokości 5,5 m wraz z korytowaniem,
 2. wykonanie podbudowy z kruszonego betonu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie:
  • na odcinku od km 0+000 do km 0+485 - szerokości 5.0m i gr.20cm,
  • na odcinku od km 0+675 do km 1+045 - szerokości 5,00m i gr.15cm,
Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233000-9

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.
Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:
 • spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: zakończenie do dnia 31 października 2009 r.

Kryteria oceny ofert - cena - 100%

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, w pokoju Nr 7 do dnia 28 sierpnia 2009 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.
Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).
Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 03.07.2009r. numer ogłoszenia: 269224-2009
Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40

Uwaga! Zmiana ogłoszenia!
Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu podany termin umieszczenia ogłoszenia w BPZ otrzymuje brzmienie:
"Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 06.08.2009r."


Załączniki do pobrania:
  SIWZ Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
  Przedmiar Robót Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać


 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-08-06 13:35:05 | Data modyfikacji: 2009-09-02 08:38:51.

ZP-341/15/09

                                                                                                            Klembów, dnia 09.07.2009 r.

 

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli Rasztowskiej

 

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi polegającej na wykonaniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej, dokumentacji architektoniczno – budowlanej i kosztorysowej budowy szkoły podstawowej wraz z halą sportową w Woli Rasztowskiej, gm. Klembów.

 

Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

·         71320000-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.

Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: zakończenie do dnia 31 grudnia 2009 r.

 

Kryteria oceny ofert –   cena – 100%

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
w pokoju Nr 7 do dnia 20 lipca 2009 r. do godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).

Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 03.07.2009 r. , numer ogłoszenia: 229910 - 2009

Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy
w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedż na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2

 

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-07-09 11:48:50 | Data modyfikacji: 2009-09-02 08:38:51.

ZP-341/9a/09

                                                                                                            Klembów, dnia 03.07.2009 r.

 

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI

WRAZ Z OGRODZENIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRUSZU

 

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej, polegającej na: budowie boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Kruszu zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót.

 

Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

·         45212221-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.

Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

-          spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: zakończenie do dnia 15 października 2009 r.

 

Kryteria oceny ofert –   cena – 100%

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
w pokoju Nr 7 do dnia 27 lipca 2009 r. do godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).

Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 03.07.2009 r. , numer ogłoszenia: 222006-2009

Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy
w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zawiera załączniki 01-05)

Załącznik nr. 06 - Przedmiar robót

Załacznik nr. 07 - Projekt budowlany

 

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:20:52 | Data modyfikacji: 2009-09-02 08:38:51.

ZP-341/10/09

Klembów, 10.06.2009 r.

 

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

BUDOWĘ ULICY KOCZOROWSKIEJ W OSTRÓWKU WRAZ Z ODWODNIENIEM

 

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej, polegającej na: budowie ulicy Koczorowskiej w Ostrówku na odcinku od 0+000,00 do 0+762,60 wraz z kanalizacją deszczową zgodnie z projektem budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

 

Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45213310-9

45232460-4

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.

Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 25.000 zł.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

-          spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: zakończenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 

Kryteria oceny ofert –   cena – 100%

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
w pokoju Nr 7 do dnia 02 lipca 2009 r. do godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 lipca 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).

Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 10.06.2009 r. , numer ogłoszenia: 187352-2009

Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy
w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - budowa ulicy Koczorowskiej

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - budowa kanalizacji ulicy Koczorowskiej

Projekt budowlany i wykonawczy - budowa ulicy Koczorowskiej

Projekt budowlany i wykonawczy - budowa kanalizacji ulicy Koczorowskiej

Projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Koczorowskiej

Rys. Techniczny - Przepust z PEHD

Plan Ulicy Koczorowskiej - budowa ulicy

Plan Ulicy Koczorowskiej - budowa kanalizacji

Rys. Techniczny - profile podłużne - kanalizacja deszczowa

Rys. Techniczny - przekroje normalne i zjazdy

Rys. Techniczny - przekroje podłużne - budowa ulicy

Rys. Techniczny - Studzienki

 

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-06-10 14:00:41 | Data modyfikacji: 2009-09-02 08:38:51.

ZP-341/9/09

Klembów, dnia 29.05.2009 r.

 

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI

WRAZ Z OGRODZENIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRUSZU

 

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej, polegającej na: budowie boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Kruszu zgodnie z przedmiarem robót.

 

Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

·         45212221-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.

Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

-          spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: zakończenie do dnia 26 sierpnia 2009 r.

 

Kryteria oceny ofert –   cena – 100%

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
w pokoju Nr 7 do dnia 22 czerwca 2009 r. do godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).

Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 29.05.2009 r. , numer ogłoszenia: 82231-2009

Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy
w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-05-29 11:10:31 | Data modyfikacji: 2009-09-02 08:38:51.

ZP-341/6/09

                                                                                                            Klembów, dnia 27.05.2009 r.

 

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

REMONT I MODERNIZACJĘ BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W OSTRÓWKU

 

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej, polegającej na:

Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie ośrodka zdrowia, modernizacji instalacji wodno – kanalizacyjnych (wewnętrznych instalacji wody zimnej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania), budowie instalacji elektrycznej wewnętrznej,

zgodnie z projektami budowlanymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz załączonymi przedmiarami robót.

 

Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

·         główny przedmiot: 45000000-7

·         dodatkowy przedmiot: 45330000-9, 45310000-3

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.

Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 20.000 zł

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

-          spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 29 grudnia 2009 r.

Kryteria oceny ofert –   cena – 100%

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
w pokoju Nr 7 do dnia 17 czerwca 2009 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).

Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 27.05.2009 r. , numer ogłoszenia: 168374 - 2009

Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy
w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40.

 

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-05-27 13:25:09 | Data modyfikacji: 2009-05-27 13:34:33.

ZP-341/5/09

                                                                                                            Klembów, dnia 14.05.2009 r.

 

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

ADAPTACJĘ I REMONT POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KRASZEWIE

 

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej, polegającej na: adaptacji pomieszczeń szkolnych, przeróbek hydrauliki i elektryki oraz remoncie kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie zgodnie załączonymi przedmiarami robót.

 

Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

·         główny przedmiot: 45000000-7

·         dodatkowy przedmiot: 45330000-9, 45310000-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.

Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

-          spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 24 czerwca 2009 r. do dnia 26 sierpnia 2009 r.

 

Kryteria oceny ofert –   cena – 100%

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
w pokoju Nr 7 do dnia 08 czerwca 2009 r. do godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 czerwca 2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).

Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 14.05.2009 r. , numer ogłoszenia: 148050 - 2009

Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy
w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40.


Uwaga!! Zmiana SIWZ

 

Zamawiający informuje, że na stronie 7 SIWZ w pkt XIV ppkt1 wyrażenie „do dnia 08 maja 2009 r. do godz. 10.00” otrzymuje brzmienie: „do dnia 08 czerwca 2009 r. do godz. 10.00”.

 

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-05-14 12:25:15 | Data modyfikacji: 2009-05-22 14:14:17.

ZP-341/4/09

                                                                                                            Klembów, dnia 14.05.2009 r.

 

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI RASZTOWSKIEJ

 

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej, polegającej na:

remoncie instalacji elektrycznej oraz wymianie instalacji c.o. – roboty budowlane, bruzdy pod piony i poziomy, wymianie instalacji wody zimnej i montażu instalacji wody ciepłej i cyrkulacji, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie instalacji i urządzeń kotłowni zgodnie z projektem budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz załączonymi przedmiarami robót.

 

Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

·         główny przedmiot: 45000000-7

·         dodatkowy przedmiot: 45330000-9, 45310000-3

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.

Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

-          spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 24 czerwca 2009 r. do dnia 26 sierpnia 2009 r. Kryteria oceny ofert –   cena – 100%

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
w pokoju Nr 7 do dnia 08 czerwca 2009 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 czerwca 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).

Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 14.05.2009 r. , numer ogłoszenia: 147956 - 2009

Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy
w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40.

Uwaga!! Zmiana SIWZ


Zamawiający informuje, że na stronie 7 SIWZ w pkt XIV ppkt1 wyrażenie „do dnia 08 maja 2009 r. do godz. 10.00” otrzymuje brzmienie: „do dnia 08 czerwca 2009 r. do godz. 10.00”.

 

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-05-14 11:45:21 | Data modyfikacji: 2009-05-22 14:01:30.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

ZP-341/3/09

 

                                                                                                            Klembów, dnia 27.04.2009 r.

 

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

tel. (0-29) 777-99-40, fax. (0-29) 777-90-85

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃPIWNICZNYCH I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRUSZU

 

Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej, która obejmuje:

1.      Roboty remontowe ogólnobudowlane wewnętrzne (piwnice).

2.      Wymianę wykładzin podłogowych na korytarzach parteru i piętra.

3.      Roboty instalacji sanitarnych wewnętrznych.

4.      Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

5.      Elewacja - docieplenie ścian i ostatniego stropu.

6.      Inne roboty budowlane – zewnętrzne.

7.      Przebudowę istniejących i wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych części piwnic.

8.      Przebudowę kotłowni gazowej z adaptacją i regulacją instalacji centralnego ogrzewania.

zgodnie z projektami budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz załączonymi przedmiarami robót.

Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

·         główny przedmiot: 45000000-7

·         dodatkowy przedmiot: 45330000-9, 45310000-3

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających.

Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 20.000 zł.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

-          spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 22 czerwca 2009 r. do dnia 30 grudnia 2009 r. z zastrzeżeniem, iż prace w pomieszczeniach wykorzystywanych przez uczniów i nauczycieli zostaną wykonane do dnia 28 sierpnia 2009 r.

 

Kryteria oceny ofert –   cena – 100%

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
w pokoju Nr 7 do dnia 20 maja 2009 r. do godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klembowie.

 

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie (http://bip.klembow.pl).

Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 27.04.2009 r. , numer ogłoszenia: 67285-2009.

 

Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Hanna Nowicka, Urząd Gminy
w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pokój nr 7, tel. (0-29) 777-99-40.

 

WÓJT GMINY KLEMBÓW

KAZIMIERZ RAKOWSKI

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zawiera załączniki 01-05)

Załącznik 06

Załącznik 07

Załącznik 08

Załącznik 09

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Uwaga! Uzupełnienie załącznika numer 06

 

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Autor: Wójt Gminy Klembów | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:25:08 | Data modyfikacji: 2009-04-28 08:30:00.
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 19.03.09, nr ogłoszenia: 52381-2009)

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie

Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 Klembów

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Zakup, transport i rozplantowanie kruszywa ceglanego.

 

Wspólny Słownik Zamówień: 14212200-2

Termin wykonania zamówienia : 30 dni od daty udzielenia zamówienia

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 6

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:

http://bip.klembow.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

·         w zakresie proceduralnym:

1

 mgr Tadeusz Zakrzewski -  Kierownik

 

 

             w zakresie merytorycznym:

 

 

2

 mgr Tadeusz  Zakrzewski - Kierownik Zakładu tel. (0-22) 029-777-99-50

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 6 do dnia 2009-03-26 do godz. 10:0.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

  

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

Wzór oferty na dostawy

Wzór umowy na dostawy lub usługi

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Autor: Tadeusz Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2009-03-19 14:16:32 | Data modyfikacji: 2009-03-19 14:19:02.

Zobacz:
 Informacje o wyborze oferty .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 . 
Data wprowadzenia: 2009-03-19 14:16:32
Data modyfikacji: 2009-03-19 14:19:02
Autor: Tadeusz Zakrzewski
Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl