> 2011

2011


NUMER TYTUŁ POBIERZ
1/2011 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Rasztów (RSP Rasztów) Naciśnij aby pobrać
2/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2009 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
3/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznych przez Gminę Klembów w celu wywołania wykonawców usług: Kierownika projektu oraz rozliczenia Projektu pn. "Internet szansą rozwoju Gminy Klembów" współfinansowanego przez UE w ramach EFRR - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-02-17 12:51:12 | Data modyfikacji: 2011-05-31 10:21:41.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
4/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
5/2011 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2011 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
6/2011 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej w Urzędzie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załącznik 1 - "Instrukcja Kancelaryjna Urzędu Gminy Klembów" Naciśnij aby pobrać
7/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2009 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-05-20 13:20:37 | Data modyfikacji: 2011-08-05 11:29:59.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
8/2011 w sprawie przedstawienia radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
9/2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Wójta Gminy Klembów oraz do prowadzenia spraw z zakresu administracji publicznej w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, opinii i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-05-20 13:27:12 | Data modyfikacji: 2011-08-05 11:29:59.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
10/2011 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w starym Kraszewie w razie jego nieobecności Naciśnij aby pobrać
11/2011 w sprawie powołania Komisji do dokonania inwetaryzacji dokumentów z wyboru organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. Naciśnij aby pobrać
12/2011 w sprawie przekazania w administrowanie Zespołowi Szkół w Ostrówku ul. Warszawska 1 kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną, wybudowany w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" Naciśnij aby pobrać
13/2011 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-05-20 13:34:51 | Data modyfikacji: 2011-08-05 11:29:59.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
14/2011 w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Naciśnij aby pobrać
15/2011 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych Naciśnij aby pobrać
16/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011r. Naciśnij aby pobrać
17/2011 w sprawie określenia wysokości stypendium szkolnych w roku szkolnym 2010/2011 Naciśnij aby pobrać
18/2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa ogólnie dostępnego, sztucznie oświetlonego, wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół w Klembowie Naciśnij aby pobrać
19/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-05-20 13:38:54 | Data modyfikacji: 2011-09-29 08:43:48.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
20/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
21/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
22/2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-09-29 09:17:35 | Data modyfikacji: 2011-09-29 08:43:48.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
23/2011 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu rekrutacji osób do projektu pn. "Internet szansą rozwoju gminy Klembów" Naciśnij aby pobrać
24/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-09-29 09:19:45 | Data modyfikacji: 2011-09-29 08:43:48.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
25/2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Dębowej w miejscowości Klembów Naciśnij aby pobrać
26/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
27/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy Naciśnij aby pobrać
28/2011 w sprawie ustalenia "Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Klembów" Naciśnij aby pobrać
29/2011 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku Naciśnij aby pobrać
30/2011 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięc Naciśnij aby pobrać
31/2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-09-29 09:33:23 | Data modyfikacji: 2011-09-29 08:43:48.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
32/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
33/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
34/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Naciśnij aby pobrać
35/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-09-29 09:41:33 | Data modyfikacji: 2011-10-06 13:47:36.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
36/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Naciśnij aby pobrać
37/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych Naciśnij aby pobrać
39/2011 w sprawie określenia systemu wykonywania czynności kancelaryjnych jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i roztrzygania spraw dla Urzędu Naciśnij aby pobrać
40/2011 w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy w Klembowie, które nie są otwierane przez pracownika wykonującego czynności kancelaryjne Naciśnij aby pobrać
41/2011 w sprawie przeprowadzenia oceny pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Naciśnij aby pobrać
42/2011 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji remont oraz odbudowa schodów wejściowych i montaż platformy w Pałacu w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
43/2011 w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2011 roku Naciśnij aby pobrać
44/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:41:16 | Data modyfikacji: 2012-01-05 15:09:56.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
45/2011 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Naciśnij aby pobrać
46/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równoważności 14 000 euro netto w ramach realizacji projektu "Nowe możliwości - Nową szansą" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naciśnij aby pobrać
47/2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży oraz miejsca odpoczynku dla dorosłych - Plac zabaw przy ul. Osiedlowej w miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
48/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
49/2011 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 Naciśnij aby pobrać
50/2011 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok Naciśnij aby pobrać
51/2011 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
52/2011 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku szkolnym 2011/2012 Naciśnij aby pobrać
53/2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Budowa Szkolnego Placu Zabaw w Ramach Programu Rządowego "Radosna Szkoła" na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
54/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
55/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy Naciśnij aby pobrać
56/2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W do skrzyżowania z drogą gminną (dz. nr ewid. 222) w miejscowości Rasztów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-01-05 15:27:48 | Data modyfikacji: 2012-03-07 12:12:36.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
57/2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Kraszew - droga nr ewid. 997 Naciśnij aby pobrać
58/2011 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
59/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011r. Naciśnij aby pobrać
60/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Naciśnij aby pobrać
61/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro netto. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-03-07 12:20:11 | Data modyfikacji: 2012-03-07 12:12:36.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2012-03-07 12:20:11
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl