> Referat Inwestycji (RI)

Referat Inwestycji (RI)

REFERAT INWESTYCJI - RI

Czynny w godzinach pracy urzęduMariusz Koryciński

kierownik referatu

Parter - pokój nr 7

Zadzwoń (29) 753-88-09 Napisz inwestycje@klembow.pl

Patrycja Kaszuba

Parter - pokój nr 6

Zadzwoń (29) 753-88-08 Napisz p.kaszuba@klembow.pl

Piotr Grabski

Parter - pokój nr 6

Zadzwoń (29) 753-88-08 Napisz p.grabski@klembow.pl


Zakres obowiązków

1. Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy (RI) należy:

 1. przygotowywanie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy,
 2. opracowywanie technicznych warunków realizacji inwestycji,
 3. przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania,
 4. prowadzenie odbioru wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów, rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego oraz sprawozdawczości inwestycyjnej,
 5. nadzór merytoryczny nad prowadzonymi inwestycjami,
 6. przygotowywanie projektów umów z wykonawcami w zakresie inwestycji i remontów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 7. odbiory pogwarancyjne wykonanych inwestycji i ich rozliczanie,
 8. uczestnictwo w pracach koncepcyjnych budowy dróg miejscowych i systemu sieci kanalizacji deszczowej towarzyszącej przy budowie dróg,
 9. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w zakresie inwestycji w ramach opisu przedmiotu zamówienia, w tym: przygotowywanie wniosków wstępnych, zlecanie dokumentacji projektowej,
 10. współpraca z wykonawcami robót,
 11. uzgadnianie dokumentacji projektowej we właściwych organach,
 12. uzyskiwanie wymaganych prawem zezwoleń i decyzji w tym pozwolenia na budowę,
 13. zarządzanie drogami gminnymi oraz prowadzenie ewidencji tych dróg, w tym lokalizacja zjazdów do posesji,
 14. nadzór nad organizacją ruchu na terenie Gminy,
 15. przygotowywanie projektów zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami,
 16. przygotowywanie projektów zezwoleń na umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową oraz naliczanie opłat z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami,
 17. przygotowywanie projektów zezwoleń na lokalizację urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie drogowym,
 18. prowadzenie inwestycji z zakresu oświetlenia ulicznego,
 19. archiwizowanie dokumentacji,
 20. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-05-11 15:19:02 | Data modyfikacji: 2018-02-12 16:02:41.
Data wprowadzenia: 2011-05-11 15:19:02
Data modyfikacji: 2018-02-12 16:02:41
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl