> 2012

2012


NUMER TYTUŁ POBIERZ
1/2012 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok budżetowy 2012 Naciśnij aby pobrać
2/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 rok Naciśnij aby pobrać
3/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 Naciśnij aby pobrać
4/2012 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-03-07 15:07:52.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
5/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 rok Naciśnij aby pobrać
6/2012 w sprawie powołania komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2012r. Naciśnij aby pobrać
7/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 rok Naciśnij aby pobrać
8/2012 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-03-07 15:12:03 | Data modyfikacji: 2012-05-08 13:45:05.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
9/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 rok Naciśnij aby pobrać
10/2012 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2011 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
11/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-05-08 13:44:18 | Data modyfikacji: 2012-06-05 13:28:38.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
12/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji realizowanej na podstawie Umowy Nr RIRG-ZP.3420.22.2011 Naciśnij aby pobrać
13/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Polnej w miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
14/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012r. Naciśnij aby pobrać
15/2012 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwszy kwartał 2012 roku Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-05-08 13:50:35 | Data modyfikacji: 2012-05-09 13:54:21.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
16/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 rok Naciśnij aby pobrać
17/2012 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku szkolnym 2011/2012 Naciśnij aby pobrać
18/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
19/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres do 3 lat Naciśnij aby pobrać
20/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 rok Naciśnij aby pobrać
21/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-05-09 13:57:14 | Data modyfikacji: 2012-06-11 14:25:53.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
22/2012 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
23/2012 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 14/2010 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 maja 2010 r. Naciśnij aby pobrać
24/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012r. Naciśnij aby pobrać
25/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
26/2012 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu rekrutacji osób do projektu pn. "Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" Naciśnij aby pobrać
27/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-06-11 13:39:55 | Data modyfikacji: 2012-06-28 11:55:46.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
28/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
29/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy Naciśnij aby pobrać
30/2012 w sprawie powołania zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Naciśnij aby pobrać
31/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
32/2012 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za drugi kwartał 2012 roku Naciśnij aby pobrać
33/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:08:21 | Data modyfikacji: 2012-06-28 11:55:46.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
34/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
35/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Klembów Naciśnij aby pobrać
36/2012 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Naciśnij aby pobrać
37/2012 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-09-05 09:57:28 | Data modyfikacji: 2012-06-28 11:55:46.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
38/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
39/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
40/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2009 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
41/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-11-27 12:33:35 | Data modyfikacji: 2012-06-28 11:55:46.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
42/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
43/2012 w sprawie wysokości nagród Wójta Gminy Klembów dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej Naciśnij aby pobrać
44/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
45/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
46/2012 w sprawie informacji o przebiegu budżetu Gminy Klembów za trzeci kwartał 2012 rok Naciśnij aby pobrać
47/2012 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" na terenie Szkoły Podstawowej w Kruszu Naciśnij aby pobrać
48/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-11-27 12:42:16 | Data modyfikacji: 2012-06-28 11:55:46.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
49/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
50/2012 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok Naciśnij aby pobrać
51/2012 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 Naciśnij aby pobrać
52/2012 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Zagospdarowanie terenu - budowa ogrodzenia działki nr 46 w miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
53/2012 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Naciśnij aby pobrać
54/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
55/2012 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku szkolnym 2012/2013 Naciśnij aby pobrać
56/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
57/2012 w sprawie upoważnienia do czasowego wykonywania czynności i powierzenia obowiązków Skarbnika Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
58/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
59/2012 w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
60/2012 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembó, części wsi Stary Karaszew Naciśnij aby pobrać
61/2012 w sprawie powrotu do czynności procedury planistycznej określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-11-27 12:52:26 | Data modyfikacji: 2013-03-15 12:39:59.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
62/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicach Willowej i Mazowieckiej w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
63/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
64/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Arańżacja (adaptacja) pomieszczenia na serwerownię Naciśnij aby pobrać
65/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
66/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 430311W (dz, nr 125) w miejscowości Krusze Naciśnij aby pobrać
67/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klembów Naciśnij aby pobrać
68/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Klembów - Parter Naciśnij aby pobrać
69/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 r. Naciśnij aby pobrać
70/2012 w sprawie powołania Komisji Likidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
71/2012 w sprawie przeprowadzenia Inwentaryzacji Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-03-15 12:53:17 | Data modyfikacji: 2013-03-15 12:39:59.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2013-03-15 12:53:17
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl