> 2013
Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4334W w ul. Kolejowej i w ul. Wołomińskiej w Ostrówku (obręb Lipka) gm. Klembów
2013-12-17 15:46:43
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  ...więcej

Postępowanie, którego przedmiotem jest wybór agenta emisji obligacji Gminy Klembów
2013-12-06 14:01:19
OGŁOSZENIE Zamawiający (emitent): Gmina Klembów, reprezentowana przez Wójta Gminy Klembów. Działając na podstawie § 7 ust. Uchwały Nr XL.304.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2013r. w związku z art. 4 pkt.3 lit. j) ustawy z d  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr 3/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kratowej wieży telekomunikacyjnej do przesyłu sygnału radiowego, o wysokości 42 metrów wraz infrastrukturą techniczną, w tym z kablowym przyłączem energetycznym niskiego napięcia zasilającym WLZ dla tej stacji radiokomunikacyjnej, na terenie części dz. nr ew. 407/3 we wsi Klembów, z dostępem do drogi publicznej - ul. Miłej poprzez drogę dojazdową.
2013-12-06 12:59:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr 3/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kratowej wieży  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego, dz. nr ew. 1223 miejscowość Ostrówek obręb Lipka oraz dz. nr ew. 444 miejscowość Klembów obręb Klembów w gm. Klembów, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2013-11-28 15:31:07
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: bu  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Roszczep, dz. nr ew. 10 i 6/1 obręb Roszczep w gm. Klembów.
2013-11-28 15:29:30
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: bu  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej do przesyłu sygnału radiowego, na terenie dz. nr ew. 407/3 wraz z linią zasilającą na terenie działki 407/4, obręb Klembów gm. Klembów
2013-11-14 15:39:36
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegając  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego, dz. nr ew. 125, 90, 91, 92 obręb Krusze gm. Klembów, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2013-11-06 09:32:30
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: bu  ...więcej

Informacja - Wójta Gminy Klembów w sprawie zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert
2013-11-05 12:36:17
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja -   ...więcej

Zawiadomienie - Wójt Gminy Klembów zwraca się z prośbą o zgłoszenie propozycji nadania nazwy ulicy opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 331/6, z obrębu 0001, położonej w miejscowości Dobczyn
2013-10-22 10:04:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie - Wójt Gminy Klembów zwraca się z prośbą o zgłoszenie propozycji nadania nazwy ulicy opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 331/6, z obrębu 0001, położonej  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sparwie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej do przesyłu sygnału radiowego, na terenie dz. nr ew. 407/3 wraz z linią zasilającą na terenie działki 407/4, obręb Klembów gm. Klembów
2013-10-21 16:19:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sparwie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej do przesyłu sy  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego udokumentowanego jako złoże o nazwie "SITKI I" realizowanego na działkach nr ew. 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30/1 obręb Sitki, gmina Klembów
2013-10-21 16:00:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ud  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 468/3 i 468/5 położone w obrębie geodezyjnym Lipka
2013-10-21 15:58:40
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 468/3 i 468  ...więcej

GOPS: Ogłoszenie Nr 6/POKL/EFS/2013
2013-10-18 12:47:39
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na trenera warsztatów edukacji prozdrowotnej przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji sp  ...więcej

Ogłoszenie - Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowości planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Klembów
2013-10-10 08:18:02
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie - Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowości planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Kle  ...więcej

Zawiadomienie - Starosta Wołomiński zawiadamia o przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu 0001 - Dobczyn gminy Klembów
2013-09-19 13:07:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie - Starosta Wołomiński zawiadamia o przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu 0001 - Dobczyn gminy Klembów     ...więcej

Obwieszczenie - Wojewoda Mazowiecki zawiadamia o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka - Kuźnica Białostocka na odcinku Wołomin - Tłuszcz
2013-09-16 16:03:14
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wojewoda Mazowiecki zawiadamia o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka - Kuźnica Białost  ...więcej

GOPS: Ogłoszenie Nr 5/POKL/EFS/2013
2013-09-16 15:54:34
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko trenera warsztatów poradnictwa prawnego przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja inte  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej do przesyłu sygnału radiowego, na terenie dz. nr ew. 407/3 wraz z linią zasilającą na terenie działki 407/4, obręb Klembów gm. Klembów
2013-09-05 13:45:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej do przesyłu s  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej nn wraz z przyłączem kablowym w miejscowości Krusze, dz. nr ew. 995/1, 995/2 i 994/1 obręb Krusze gm. Klembów
2013-09-05 13:44:37
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej nn wraz z przył  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej do przesyłu sygnału radiowego, na terenie dz. nr ew. 407/3 wraz z linią zasilającą na terenie działki 407/4, obręb Klembów gm. Klembów
2013-08-09 14:42:51
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na b  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 49
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl