> 2013

2013


NUMER TYTUŁ POBIERZ
- brak -
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:57:17.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
1/2013 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok budżetowy 2013 Naciśnij aby pobrać
2/2013 w sprawie ustanowienia pełnomoctnictwa do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
3/2013 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
4/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 rok Naciśnij aby pobrać
5/2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za 2012 rok Naciśnij aby pobrać
6/2013 w sprawie upoważnienia do czasowego wykonywania czynności i powierzenia obowiązków Skarbnika Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:57:25.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
7/2013 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2012 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
8/2013 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za 2012 rok Naciśnij aby pobrać
9/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
10/2013 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
11/2013 w sprawie upoważnienia do czasowego wykonywania czynności i powierzenia obowiązków Skarbnika Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:57:33 | Data modyfikacji: 2013-04-15 13:55:24.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
12/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
13/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów kreślonych w art.3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
14/2013 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
15/2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwszy kwartał 2013 rok Naciśnij aby pobrać
16/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
17/2013 w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-04-15 14:00:21 | Data modyfikacji: 2013-05-28 15:53:57.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
18/2013 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku szkolnym 2012/2013 Naciśnij aby pobrać
19/2013 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Naciśnij aby pobrać
20/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
21/2013 w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych ofert na wolne stanowiska pracy w ramach realizacji projektu "Internet Szansą Rozwoju Gminy Klembów" Naciśnij aby pobrać
22/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
23/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej, dyrektora Zespołu Szkół w Klembowie oraz dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
24/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013r. Naciśnij aby pobrać
25/2013 zarządzenie w fazie projektu - nie podjęto -
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-05-28 16:03:26 | Data modyfikacji: 2013-09-12 09:55:48.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
26/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
27/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
28/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Klembowie Naciśnij aby pobrać
29/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-08-22 10:08:55 | Data modyfikacji: 2013-09-12 09:55:48.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
30/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
31/2013 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Naciśnij aby pobrać
32/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
33/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy Naciśnij aby pobrać
34/2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za drugi kwartał 2013 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-08-22 10:21:09 | Data modyfikacji: 2013-09-12 09:55:48.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
35/2013 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu (chodniki, )-działka nr 46 w miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
36/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
37/2013 w sprawie utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
38/2013 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej, Zespołu szkół w Klembowie, Zespołu Szkół w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
39/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
40/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Klembowie Naciśnij aby pobrać
41/2013 brak -
42/2013 brak -
43/2013 w sprawie przedstawiania radzie Gminy oraz regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013r. Naciśnij aby pobrać
44/2013 w sprawie przedstawiania radzie Gminy oraz regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięc za pierwsze półrocze 2013 roku Naciśnij aby pobrać
45/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
46/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-08-22 10:34:21 | Data modyfikacji: 2013-10-22 12:03:10.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
47/2013 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Modernizacji chodników i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
48/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
49/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-10-21 17:04:24 | Data modyfikacji: 2013-10-22 12:03:10.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
50/2013 w sprawie regulaminu szkoleń wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
51/2013 w sprawie ustalenia wysokości oraz przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej Naciśnij aby pobrać
52/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
53/2013 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Naciśnij aby pobrać
54/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
55/2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Naciśnij aby pobrać
56/2013 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku szkolnym 2013/2014 Naciśnij aby pobrać
57/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
58/2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za trzeci kwartał 2013 rok Naciśnij aby pobrać
59/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-10-21 17:11:22 | Data modyfikacji: 2013-11-05 12:51:10.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
60/2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie dotyczącej zasad i trybu udostępniania informacji publicznej Naciśnij aby pobrać
61/2013 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
62/2013 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Naciśnij aby pobrać
63/2013 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres do 3 lat Naciśnij aby pobrać
64/2013 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas nieoznaczony Naciśnij aby pobrać
65/2013 w sprawie zmiany numeracji porządkowej dla budynków znajdujących się w miejscowości Wola Rasztowska przy ul. Brzozowej Naciśnij aby pobrać
66/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013r. Naciśnij aby pobrać
67/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-11-13 09:53:41 | Data modyfikacji: 2013-12-20 14:19:25.
GRUDZIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
68/2013 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
69/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013r. Naciśnij aby pobrać
70/2013 w sprawie powołania komisji oceniającej postępowanie konkursowe w celu wyboru Agenta Emisji obligacji Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
71/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013r. Naciśnij aby pobrać
72/2013 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na Agenta Emisji Obligacji Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
73/2013 w sprawie opracowania Gminnego Planu Obrony Cywilnej Naciśnij aby pobrać
74/2013 w sprawie wprowadzenia "Planu Obrony Cywilnej Gminy Klembów" do stosowania Naciśnij aby pobrać
75/2013 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii A13-F13 Naciśnij aby pobrać
76/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013r. Naciśnij aby pobrać
77/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 Naciśnij aby pobrać
78/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2013r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-12-20 14:31:19 | Data modyfikacji: 2016-01-25 09:17:52.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2013-12-20 14:31:19
Data modyfikacji: 2016-01-25 09:17:52
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl