> 2014

2014

STYCZEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
1/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.19.2012 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 maja 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres do 3 lat Naciśnij aby pobrać
2/2014 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Klembów i jej jednostkach budżetowych Naciśnij aby pobrać
3/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-01-23 14:45:41 | Data modyfikacji: 2014-03-07 11:59:39.
LUTY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
4/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
5/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Instalacji przewodów oraz opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nN napowietrznej Naciśnij aby pobrać
6/2014 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.3.2014 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Klembów i jej jednostkach budżetowych Naciśnij aby pobrać
7/2014 w sprawie opracowania planu finansowego zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014. Naciśnij aby pobrać
8/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
9/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.30.2012 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Naciśnij aby pobrać
10/2014 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-03-07 13:31:51 | Data modyfikacji: 2014-03-10 10:50:08.
MARZEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
11/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
12/2014 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Klembów w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2014r. Naciśnij aby pobrać
13/2014 w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszy oraz ustalenia wartości do której można nie dokonywać wyłączeń Naciśnij aby pobrać
14/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2013 rok Naciśnij aby pobrać
15/2014 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
16/2014 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji kultury za 2013 rok Naciśnij aby pobrać
17/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-03-24 13:44:36 | Data modyfikacji: 2014-04-04 13:41:19.
KWIECIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
18/2014 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
19/2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Naciśnij aby pobrać
20/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
21/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy klembów za pierwszy kwartał 2014 rok Naciśnij aby pobrać
22/2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
23/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.37.2013 Wójta Gminy klembów z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Gminnej Ewidencji zabytków Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
24/2014 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-04-28 13:26:21 | Data modyfikacji: 2014-04-28 17:06:47.
MAJ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
25/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Naciśnij aby pobrać
26/2014 w sprawie określenia wysokości stypendium w roku szkolnym 2013/2014 Naciśnij aby pobrać
27/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
28/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
29/2014 w sprawie powołania Komisja Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
30/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-05-05 14:16:57 | Data modyfikacji: 2014-06-23 16:42:02.
CZERWIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
31/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014r. Naciśnij aby pobrać
32/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji budowa ścieku prefabrykowanego oraz elementów odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Sitki na działce nr ew. 264 Naciśnij aby pobrać
33/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa sieci wodociągowej Pieńki Naciśnij aby pobrać
34/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
35/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto. Naciśnij aby pobrać
36/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-06-23 16:48:28 | Data modyfikacji: 2014-07-14 16:09:53.
LIPIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
37/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014r. Naciśnij aby pobrać
38/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy Naciśnij aby pobrać
39/2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych i upraw rolnych oraz upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli Naciśnij aby pobrać
40/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa zjazdu z drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia na drogę gminną wraz z budową przepustu drogowego w miejscowości Pasek Naciśnij aby pobrać
41/2014 - -
42/2014 - -
43/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
44/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
45/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
46/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
47/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
48/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa infrastruktury dostępowej, budowa stacji bazowych dostępu do Internetu Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-07-14 16:15:48 | Data modyfikacji: 2014-09-09 10:25:12.
SIERPIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
49/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze pow. nr 4335 w Kruszu Naciśnij aby pobrać
50/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Oświetlenia ulicznego przy ulicy Szkolnej w Dobczynie i oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
51/2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej Naciśnij aby pobrać
52/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
53/2014 w sprawie przedstawienia radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. Naciśnij aby pobrać
54/2014 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-09-09 10:36:47 | Data modyfikacji: 2014-10-30 09:31:26.
WRZESIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
55/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
56/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa ogólnie dostępnego boiska do piłki nożnej przy szkole w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
57/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa przepustu na rowie odwadniającym w ulicy Mazowieckiej na działce nr ew. 315 i budowę zjazdu na dz. ew. nr 316/6 z w/w ulicy w miejscowości Pasek Naciśnij aby pobrać
58/2014 w sprawie powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych w dniu 25 maja 2014r. Naciśnij aby pobrać
59/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
60/2014 w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia osób zarządzającymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Gmina Klembów. Naciśnij aby pobrać
61/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-10-30 09:45:47 | Data modyfikacji: 2014-10-30 09:48:33.
PAŹDZIERNIK

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
62/2014 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Naciśnij aby pobrać
63/2014 w sprawie ustalenia wysokości oraz przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej Naciśnij aby pobrać
64/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa wodociągu w miejscowości Sitki Naciśnij aby pobrać
65/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa wodociągu w miejscowości Nowy Kraszew Naciśnij aby pobrać
66/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
67/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa wodociągu w miejscowości Michałów Naciśnij aby pobrać
68/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa ogólnie dostępnego boiska do piłki nożnej przy szkole w Klembowie Naciśnij aby pobrać
69/2014 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii A14 - F14 Naciśnij aby pobrać
70/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
71/2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Naciśnij aby pobrać
72/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za trzeci kwartał 2014 rok Naciśnij aby pobrać
73/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
74/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa oświetlenia drogowego - przy ulicach: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w miejscowości Ostrówek Naciśnij aby pobrać
75/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych nr ewid. 310/2 i 222 miejscowości Rasztów Naciśnij aby pobrać
76/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego przy Długiej i Łącznej w miejscowości Michałów Naciśnij aby pobrać
77/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Św. Faustyny w miejscowości Ostrówek Naciśnij aby pobrać
78/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego przy Leśnej miejscowości Ostrówek Naciśnij aby pobrać
79/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Roszczep Naciśnij aby pobrać
80/2014 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku 2014/2015 Naciśnij aby pobrać
81/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
82/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
83/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
84/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
85/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
86/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
87/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
88/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
89/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
90/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
91/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
92/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
93/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-10-30 10:00:30 | Data modyfikacji: 2014-11-06 12:48:32.
Listopad

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
94/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
95/2014 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
96/2014 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby pobrać
97/2014 w sprawie zmiany numeracji porządkowej dla budynków znajdujących się w miejscowości Ostrówek przy ul. Warszawskiej Naciśnij aby pobrać
98/2014 w sprawie zmiany numeracji porządkowej dla budynków znajdujących się w miejscowości Wola Rasztowska przy ul. Radiowej Naciśnij aby pobrać
99/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie Naciśnij aby pobrać
100/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie Naciśnij aby pobrać
101/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa drogi gminnej nr 430306W Klembów (ul. Łąkowa) - Pieńki km 0-1+373 Etap I - ul. Łąkowa km 0-0+620 Naciśnij aby pobrać
102/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa kolektora kanalizacji deszczowej fi 600 w miejscowości Dobczyn Naciśnij aby pobrać
103/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa wodociągu w miejscowości Michałów Naciśnij aby pobrać
104/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-11-21 09:38:44 | Data modyfikacji: 2014-12-19 13:45:13.
Grudzień

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
105/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa wodociągu w miejscowości Nowy Kraszew Naciśnij aby pobrać
106/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
107/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Przebudowa drogi woj. nr 634 polegającej na budowie chodników, zjazdów i elementów odwołania wg pikietażu roboczego 0-0,640 w miejscowości Tuł Naciśnij aby pobrać
108/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
109/2014 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
110/2014 w sprawie owołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa wodociągu w miejscowości Sitki Naciśnij aby pobrać
111/2014 w sprawie owołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa wodociągu w miejscowości Ostrówek - Lipka Naciśnij aby pobrać
112/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Naciśnij aby pobrać
113/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
114/2014 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-12-19 13:59:33 | Data modyfikacji: 2015-01-20 08:32:40.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2014-12-19 13:59:33
Data modyfikacji: 2015-01-20 08:32:40
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl