> 2015

2015

STYCZEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
1/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Zakup energii elektrycznej Naciśnij aby pobrać
2/2015 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
3/2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-01-20 11:07:32 | Data modyfikacji: 2015-02-05 13:09:58.
LUTY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
4/2015 w sprawie opracowania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2015 Naciśnij aby pobrać
5/2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa wodociągu w miejscowościach Dobczyn i Pasek Naciśnij aby pobrać
6/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
7/2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2014 roku Naciśnij aby pobrać
8/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:13:40 | Data modyfikacji: 2015-03-10 14:36:56.
MARZEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
9/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych. Naciśnij aby pobrać
10/2015 w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i przyjęcia jego regulaminu Naciśnij aby pobrać
11/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
12/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych Naciśnij aby pobrać
13/2015 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
14/2015 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
15/2015 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za 2014 rok Naciśnij aby pobrać
16/2015 w sprawie zmian budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:36:56 | Data modyfikacji: 2015-04-03 13:01:49.
KWIECIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
17/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Pasek- ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Brzozowa oraz Dobczyn – ul. Cicha i ul. Dębowa Naciśnij aby pobrać
18/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
19/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
20/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzanych na dzień 10 maja 2015 roku Naciśnij aby pobrać
21/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Naciśnij aby pobrać
22/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Budowa drogi gminnej nr 430306W Klembów (ul. Łąkowa) – Pieńki km 0 – 1+373. Etap II – ul. Łąkowa km 0+620 – 1+373 Naciśnij aby pobrać
23/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
24/2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
25/2015 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 Naciśnij aby pobrać
26/2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku Naciśnij aby pobrać
27/2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
28/2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwszy kwartał 2015 rok. Naciśnij aby pobrać
29/2015 w sprawie założenia lokaty terminowej Naciśnij aby pobrać
30/2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.17.2013 Naciśnij aby pobrać
31/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
32/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-04-03 13:06:13 | Data modyfikacji: 2015-05-20 09:35:29.
MAJ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
33/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Naciśnij aby pobrać
34/2015 w sprawie zmian Zarządzenia Nr 0050.26.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzenie na dzień 10 maja 2015 roku. Naciśnij aby pobrać
35/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
36/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
37/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu służbowego Naciśnij aby pobrać
38/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu służbowego Naciśnij aby pobrać
39/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.38.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu służbowego Naciśnij aby pobrać
40/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-05-19 15:25:10 | Data modyfikacji: 2015-06-03 11:36:50.
CZERWIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
41/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
42/2015 w sprawie przeprowadzenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego Naciśnij aby pobrać
43/2015 w sprawie przeprowadzenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego Naciśnij aby pobrać
44/2015 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora ds. wymiaru i poboru podatków w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
45/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015 r. Naciśnij aby pobrać
46/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych. Naciśnij aby pobrać
47/2015 w sprawie przyznania dotacji spółkom wodnym Naciśnij aby pobrać
48/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:37:11 | Data modyfikacji: 2015-07-16 15:56:36.
LIPIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
49/2015 w sprawie sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Gminy Klembów w drodze ustnych negocjacji Naciśnij aby pobrać
50/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dierżawę na czas nieoznaczony Naciśnij aby pobrać
51/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015 r. Naciśnij aby pobrać
52/2015 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora ds. wymiaru i poboru podatków w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
53/2015 w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Klembów i zapasowego miejsca pracy w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim Naciśnij aby pobrać
54/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
55/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
56/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
57/2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za drugi kwartał 2015 rok Naciśnij aby pobrać
58/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej Naciśnij aby pobrać
59/2015 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko do spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i p. pożarowych w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
60/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Naciśnij aby pobrać
61/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015 r. Naciśnij aby pobrać
62/2015 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Klembowie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-07-02 12:56:57 | Data modyfikacji: 2015-08-05 09:45:20.
SIERPIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
63/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy Naciśnij aby pobrać
64/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w celu archiwizacji dokumentacji z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r. Naciśnij aby pobrać
65/2015 w sprawie założenia lokaty terminowej Naciśnij aby pobrać
66/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015 r. Naciśnij aby pobrać
67/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Dowóz uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
68/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Naciśnij aby pobrać
69/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1 roku Naciśnij aby pobrać
70/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1 roku Naciśnij aby pobrać
71/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1 roku Naciśnij aby pobrać
72/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1 roku Naciśnij aby pobrać
73/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.99.2014 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie Naciśnij aby pobrać
74/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1 roku Naciśnij aby pobrać
75/2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.65.2015 Naciśnij aby pobrać
76/2015 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Naciśnij aby pobrać
77/2015 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. Naciśnij aby pobrać
78/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzanym na dzień 6 września 2015 r. Naciśnij aby pobrać
79/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015 r. Naciśnij aby pobrać
80/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2009 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-08-11 15:31:53 | Data modyfikacji: 2015-09-24 10:08:02.
WRZESIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
81/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
82/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1 roku Naciśnij aby pobrać
83/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1 roku Naciśnij aby pobrać
84/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych Naciśnij aby pobrać
85/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkalny gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
86/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krzywica" Naciśnij aby pobrać
87/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Tuł" Naciśnij aby pobrać
88/2015 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Klembowie Samorządowego Zespołu ds. CAF Naciśnij aby pobrać
89/2015 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko do spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i p. pożarowych w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
90/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
90A/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-09-24 10:28:14 | Data modyfikacji: 2015-11-05 14:19:09.
PAŹDZIERNIK

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
91/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Naciśnij aby pobrać
92/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Naciśnij aby pobrać
93/2015 w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczych Naciśnij aby pobrać
94/2015 w sprawie ustalenia wysokości oraz przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej Naciśnij aby pobrać
95/2015 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
96/2015 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
97/2015 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
98/2015 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
99/2015 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
100/2015 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
101/2015 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
102/2015 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
103/2015 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
104/2015 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
105/2015 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
106/2015 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
107/2015 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
108/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.91.2015 wójta Gminy Klembów z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Naciśnij aby pobrać
109/2015 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Naciśnij aby pobrać
110/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Ostrówek - ul. Leśna i ul. Błękitna" Naciśnij aby pobrać
111/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015 r. Naciśnij aby pobrać
112/2015 w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna Naciśnij aby pobrać
113/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015 r. Naciśnij aby pobrać
114/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015 r. Naciśnij aby pobrać
115/2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za trzeci kwartał 2015 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-10-05 15:08:35 | Data modyfikacji: 2015-11-05 15:28:07.
LISTOPAD

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
116/2015 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Naciśnij aby pobrać
117/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w postepowaniu o udzielenie zamówienia na: "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Klembów w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2021 r." Naciśnij aby pobrać
118/2015 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku szkolnym 2015/2016 Naciśnij aby pobrać
119/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Naciśnij aby pobrać
120/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1 roku Naciśnij aby pobrać
121/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.114.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
122/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
123/2015 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 Naciśnij aby pobrać
124/2015 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
125/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Klembowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
126/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Klembów” Naciśnij aby pobrać
127/2015 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze od referenta do inspektora w Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie Naciśnij aby pobrać
Oświadczenie Naciśnij aby pobrać
128/2015 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania projektów planów finansowych jednostek na rok 2016 Naciśnij aby pobrać
129/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
130/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
131/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
132/2015 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
133/2015 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.121.2015Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
134/2015 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Klembów na 2015 r. Naciśnij aby pobrać
135/2015 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Klembów na 2015 r. Naciśnij aby pobrać
136/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r. Naciśnij aby pobrać
137/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r. Naciśnij aby pobrać
138/2015 sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawa 250 lamp oświetlenia ulicznego dla potrzeb Gminy Klembów” Naciśnij aby pobrać
139/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1 roku Naciśnij aby pobrać
140/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1 roku Naciśnij aby pobrać
141/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1 roku Naciśnij aby pobrać
142/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1 roku Naciśnij aby pobrać
143/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1 roku Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-11-05 13:59:50 | Data modyfikacji: 2016-01-05 14:13:13.
GRUDZIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
144/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas 1 roku Naciśnij aby pobrać
143/2015 w sprawie terminowej realizacji wydatków w Gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
145/2015 w sprawie przyjęcia Diagnoz Potrzeb w zakresie obszarów wsparcia uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
147/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015 r. Naciśnij aby pobrać
148/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w celu archiwizacji dokumentacji z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. Naciśnij aby pobrać
149/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup energii elektrycznej” Naciśnij aby pobrać
150/2015 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Klembowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej Naciśnij aby pobrać
151/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 0050.119.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Naciśnij aby pobrać
152/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Naciśnij aby pobrać
153/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
154/2015 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Klembów i jej jednostkach budżetowych Naciśnij aby pobrać
155/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-12-03 14:54:03 | Data modyfikacji: 2016-01-05 14:12:47.
Data wprowadzenia: 2015-12-03 14:54:03
Data modyfikacji: 2016-01-05 14:12:47
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl