Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie gminy Klembów za rok 2018

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY KLEMBÓW

W myśl art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 9tb wspomnianej powyżej ustawy analiza powinna obejmować w szczególności możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztów poniesionych w związku odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Analiza ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców oraz liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W związku z powyższym obowiązkiem załączamy poniżej "Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klembów za rok 2018"

 

Dokumenty do pobrania

  1. Naciśnij aby pobrać  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Klembów za rok 2018
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-06-04 08:57:30.
Data wprowadzenia: 2019-06-04 08:57:30
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl