> Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)

Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ZP

Czynny w godzinach pracy urzęduWojciech Frąckiewicz

Piętro I - pokój nr 18

Zadzwoń (29) 753-88-16 Napisz zamowienia@klembow.pl


Zakres obowiązków

1. Do stanowiska ds. zamówień publicznych- ZP:

 1. Prowadzenie procedury udzielania zamówień publicznych na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu, w tym:
  1. przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  2. przekazywanie ogłoszeń o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia publicznego do Biuletynu Zamówień Publicznych, Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, BIP i na stronę internetową Urzędu oraz zamieszczanie tych ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym,
  3. udział w pracach komisji przetargowej,
  4. sporządzanie obowiązujących dokumentów związanych z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. przygotowywanie, przy udziale właściwej komórki organizacyjnej Urzędu, niezbędnych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia odwołań wnoszonych przez wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej,
 3. prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych Gminy,
 4. sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
 5. prowadzenie postępowań realizowanych na podstawie wewnętrznych uregulowań udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczających kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro,
 6. prowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej wpływających do Urzędu,
 7. koordynacja udzielanych odpowiedzi i czuwanie nad terminowością ich udzielania,
 8. archiwizowanie dokumentacji,
 9. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2015-07-30 15:14:19 | Data modyfikacji: 2020-02-28 10:57:13.
Data wprowadzenia: 2015-07-30 15:14:19
Data modyfikacji: 2020-02-28 10:57:13
Opublikowane przez: Marcin Sawicki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl