> Skarbnik

Skarbnik

SKARBNIK GMINY

Teresa Dzwonkowska

Piętro I - pokój nr 12a

Dostępna w godzinach pracy urzędu

Zadzwoń (29) 753-88-13 Napisz skarbnik@klembow.pl

Zakres obowiązków

1. Skarbnik Gminy, wykonuje zadania określone przez Wójta, według właściwości – z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących praw i obowiązków głównego księgowego budżetu, zajmuje się problemami ekonomiczno-finansowymi Gminy oraz obsługą finansowo-księgową Gminy.

2. Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 1. koordynowanie i kontrola prac dotyczących opracowywania projektu budżetu Gminy, przyjęcia go i dokonywania w nim zmian,
 2. przedkładanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 3. czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
 4. opracowywanie okresowych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz dokonywanie analizy i oceny sytuacji finansowej Gminy,
 5. prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami,
 6. udzielanie kontrasygnaty na dokumentach, którymi ustalane są zobowiązania pieniężne,
 7. utrzymywanie współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową,
 8. organizowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych,
 9. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi otrzymanymi z budżetu Gminy przez jednostki organizacyjne Gminy,
 10. sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych,
 11. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 12. opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 13. podejmowanie działań nad pozyskaniem zewnętrznych pozabudżetowych środków finansowych,
 14. przeprowadzanie kontroli finansowej,
 15. weryfikacja faktur,
 16. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta,
 17. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

3. Skarbnik jest Kierownikiem Referatu Planowania i Finansów.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-07-30 12:53:07 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:16:29.
Data wprowadzenia: 2015-07-30 12:53:07
Data modyfikacji: 2015-11-25 10:16:29
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl