> 2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4335W (ul. Jana Pawła II) na odcinku od skrzyżowania z ul. Żymirskiego w Klembowie do skrzyżowania w kierunku miejscowości Sitki (wraz z przebudową skrzyżowania)"
2017-01-02 11:04:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 16 grudnia 2016 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Kazimierza Krzemińskiego, decyzji Nr 43pz/2016 znak WAB.6740.14.38.2016 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej Tłuszcz Krusze na odcinku od granicy działki nr 427 (km 1+470,12) do granicy z gmina Tłuszcz (km 2+324,51) w gminie Klembów"
2016-12-23 09:02:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 16 grudnia 2016 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Kazimierza Krzemińskiego, decyzji Nr 43pz/2016 znak WA  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów
2016-12-12 11:31:20
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów Studium  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 28 listopada 2016 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża KAROLEW, realizowanego na nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 407, 408/2, 409, 410/1, 411/1, 411/4, 412/2, 413, 414/1 oraz 414/2 obręb Karolew, gm. Dąbrówka przy granicy z gruntami wsi Krusze, należącymi do gm. Klembów.
2016-12-07 14:24:53
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 28 listopada 2016 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - k  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów
2016-11-30 10:51:06
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów     ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 21.11.2016r dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 41pz/2016 zmieniającej decyzje Starosty Wołomińskiego Nr 19pz/2015 znak WAB.6740.14.19.2015 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi pow. nr 4334W ul. Wołomińskiej, na odcinku od drogi woj. nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ul. Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ul. Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania, w gminie Klembów"
2016-11-23 11:56:21
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 21.11.2016r dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 41pz/2016 zmieniającej decyzje Starosty Wołomińskiego Nr 19pz/2015 znak WAB.6740.14.19.20  ...więcej

Protokół z wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, konkurs zamknięty nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych
2016-11-22 15:12:22
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Protokół z wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społ  ...więcej

Oferta realizacji zadania publicznego - Maraton Mikołajów II - Świętujemy razem
2016-11-18 15:00:36
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Oferta realizacji zadania publicznego - Maraton Mikołajów II - Świętujemy razem      ...więcej

Oferta realizacji zadania publicznego - Maraton Mikołajów II - Wygibasy z Mikołajem
2016-11-18 15:00:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Oferta realizacji zadania publicznego - Maraton Mikołajów II - Wygibasy z Mikołajem      ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od granicy działki nr 427 (km 1+470,12) do granicy z gmina Tłuszcz (km 2+324,51) w gminie Klembów".
2016-11-15 12:50:54
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej Tłuszcz -   ...więcej

Otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
2016-10-20 16:01:22
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji zamieniającej decyzje Starosty Wołomińskiego Nr 19pz/2015 z dnia 21.10.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwa "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej na docinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania, w gminie Klembów"
2016-10-18 10:42:16
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji zamieniającej decyzje Starosty Wołomińskiego Nr 19pz/2015 z dnia 21.10.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestyc  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Krusze i Roszczep w Gminie Klembów, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (działki ew. nr 616, 248, 427, 408 i 126 w miejscowości Krusze i działka ew. nr 880 w miejscowości Roszczep).
2016-09-23 14:50:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowo  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach ew. nr 574 w miejscowości Wola Rasztowska oraz działkach ew. nr 167 i 97 w miejscowości Rasztów w gminie Klembów.
2016-09-23 14:48:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Klembów na sprzedaż nieruchomości: Działki pod garaże
2016-09-20 13:37:42
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Klembów na sprzedaż nieruchomości: Działki pod garaże      ...więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 sierpnia 2016 r. do 19 września 2016 r.
2016-08-26 12:03:01
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Obwieszczeniu Wójta Gminy Klembów (załącznik nr 4). TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy K  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o 7 dniowym terminie do wypowiedzi w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Krusze i Roszczep w Gminie Klembów, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (działki ew. nr 616, 248, 427, 408 i 126 w miejscowości Krusze i działka ew. nr 880 w miejscowości Roszczep)
2016-08-25 14:58:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o 7 dniowym terminie do wypowiedzi w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla pr  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o 7 dniowym terminie do wypowiedzi w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach ew. nr 574 w miejscowości Wola Rasztowska oraz działkach ew. nr 167 i 97 w miejscowości Rasztów w gminie Klembów
2016-08-25 14:31:30
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o 7 dniowym terminie do wypowiedzi w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla pr  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów
2016-08-17 14:58:39
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów   &n  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach ew. nr 574 w miejscowości Wola Rasztowska oraz działkach ew. nr 167 i 97 w miejscowości Rasztów w gminie Klembów.
2016-08-03 15:26:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 65
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl