> Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Klembów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn.zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Informacje o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).
Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Klembów:

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej - rejestr instytucji kultury w załączeniu.
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową - księga rejestrowa w załączeniu.
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.).
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Klembów:

 • Informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru lub wydanie odpisu z rejestru.
 • Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 • Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 • Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie - wzór wniosku w załączeniu.
 • Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (odpis zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej) lub skrócony (odpis zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).
 • Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.Załączniki do pobronia:

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Rejestr instytucji kultury w gminie Klembów - archiwalny Naci¶nij aby pobrać
2 Rejestr instytucji kultury w gminie Klembów - archiwalny Naci¶nij aby pobrać
3 Rejestr instytucji kultury w gminie Klembów - 2018 r. (archiwalny) Naci¶nij aby pobrać
4 Rejestr instytucji kultury w gminie Klembów - 2019 r. (archiwalny) Naci¶nij aby pobrać
5 Księga rejestrowa instytucji kultury - GOK - 2019 r. (archiwalny) Naci¶nij aby pobrać
6 Księga rejestrowa instytucji kultury - GBP - 2019 r. (archiwalny) Naci¶nij aby pobrać
4 Rejestr instytucji kultury w gminie Klembów - 2020 r. Naci¶nij aby pobrać
5 Księga rejestrowa instytucji kultury - GOK - 2020 r. (archiwalny) Naci¶nij aby pobrać
6 Księga rejestrowa instytucji kultury - GBP - 2020 r. (archiwalny) Naci¶nij aby pobrać
7 Księga rejestrowa instytucji kultury - GOK - 2021 r. Naci¶nij aby pobrać
8 Księga rejestrowa instytucji kultury - GBP - 2021 r. Naci¶nij aby pobrać
9 Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury Naci¶nij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2016-07-25 11:04:45 | Data modyfikacji: 2021-03-29 11:03:05.

Program działalności GBP na lata 2018-2023

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Program działalności GBP na lata 2018-2023 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-10-08 13:53:34 | Data modyfikacji: 2019-10-08 13:54:21.
Data wprowadzenia: 2019-10-08 13:53:34
Data modyfikacji: 2019-10-08 13:54:21
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl