> 2017

2017

Otwarty nabór partnerów do wspólnego
przygotowania i realizacji projektu w ramach
Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Gmina Klembów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie jako podmiot uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-039/17 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 roku poz.217 ze zmianami), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zgłoszenie chęci współpracy przy tworzeniu i realizacji Projektu nastąpi najpóźniej do 4 kwietnia 2017 r. do godziny 16.00.

ZAŁĄCZNIKI POBIERZ
Treść ogłoszenia Naciśnij aby pobrać
Karta zgłoszenia partnera Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-03-14 15:07:57 | Data modyfikacji: 2017-03-14 15:11:42.
Data wprowadzenia: 2017-03-14 15:07:57
Data modyfikacji: 2017-03-14 15:11:42
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl