> 2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - zawiadomienie iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Φ40PE na działce ew. nr 192/8 w obrębie 0012 Rasztów w gminie Klembów
2017-08-29 14:47:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - zawiadomienie iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięw  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w sprawie zgłoszenia propozycji nadania nazwy ulicy drodze stanowiącej działki o nr ewid. 390/1 i 1201 z obrębu 0008, Lipka, położone w miejscowości Ostrówek
2017-08-24 14:37:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w sprawie zgłoszenia propozycji nadania nazwy ulicy drodze stanowiącej działki o nr ewid. 390/1 i 1201 z obrębu 0008, Lipka, położone w miejscowości Ostr&  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Budowa wiaty do tymczasowego gromadzenia odpadów ropopochodnych w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie gm. Klembów"
2017-08-23 08:35:54
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Budowa wiaty do tymczasowego gromadzenia odpadów ropopochodn  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - zawiadomienie iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego oraz słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV na działkach ew. nr 151/3 i 151/4 w obrębie 0005 Krusze oraz na działkach ew. nr 23, 24, 25 i 26 w obrębie 0014 Sitki, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
2017-08-22 10:12:16
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - zawiadomienie iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięw  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów
2017-08-09 08:23:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów     ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów
2017-08-09 08:23:02
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów     ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie o wydanie ponownej opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: budowa drogi gminnej - ul. Długa w Michałowie, gmina Klembów, na odcinku od km 0+000,00 do km 2+426.80
2017-08-08 13:50:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie o wydanie ponownej opinii w sprawie obowiązku przepr  ...więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu powierzchni biurowej na potrzeby siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej
2017-07-28 14:35:33
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu powierzchni biurowej na potrzeby siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa wiaty do tymczasowego gromadzenia odpadów ropopochodnych w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie gm. Klembów”
2017-07-21 12:56:37
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie zawiadomienia o nowym terminie wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: budowa drogi gminnej - ul. Długa w Michałowie, gmina Klembów, na odcinku od km 0+000,00 do km 2+426.80
2017-07-13 13:06:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie zawiadomienia o nowym terminie wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu przez Starostę Wołomińskiego decyzji NR 503/17 z dnia 26 maja 2017 r., znak: WOŚ.6341.88.2017, stwierdzającej wygaśniecie decyzji Starosty Wołomińskiego nr 402/11 z dnia 21 czerwca 2011 r., znak WOŚ.6341.13.2011 dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego.
2017-06-14 14:51:50
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu przez Starostę Wołomińskiego decyzji NR 503/17 z dnia 26 maja 2017 r., znak: WOŚ.6341.88.2017, stwierdzającej wygaśniecie decyzji Starosty Wołomińskiego  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie prowadzenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 8 maja 2017 r. Gminy Klembów, reprezentowanej przez Pana Pawła Dziedziskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa drogi gminnej - ul. Długa w Michałowie, gmina Klembów, na odcinku od km 0+000,00 do km 2+426.80.
2017-06-14 08:51:31
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie prowadzenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 8 maja 2017 r. Gminy Klembów, reprezentowanej prz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) dla Gminy Klembów, na terenie części działki ew. nr 407/3 w obrębie 0003 Klembów jednostka ewidencyjna Klembów, z dojazdem od ul. Miłej drogą wewnętrzną składającą się z działek ew. nr 419/6, 419/4, 1320/1, 1321/2, 407/4, 419/9 i po terenie działki ew. nr 407/3.
2017-06-13 12:37:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów kom  ...więcej

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego podające do publicznej wiadomości informacji o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 poz. 7030)
2017-06-13 09:34:26
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego podające do publicznej wiadomości informacji o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mow  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa drogi gminnej - ulica Długa w Michałowie, gmina Klembów na odcinku od km 0+00,00 do km 2+426,80.
2017-06-09 14:40:02
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa drogi gminnej - ulica Długa w Mich  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji nr 5/2017 z dnia 23 maja 2017 roku Wójta Gminy Dąbrówka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża KAROLEW, realizowanego na nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 407, 408/2, 409, 410/1, 410/2, 411/1, 411/4, 412/2, 413, 414/1 oraz 414/2 obręb Karolew, gm. Dąbrówka
2017-05-31 08:57:16
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji nr 5/2017 z dnia 23 maja 2017 roku Wójta Gminy Dąbrówka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywa  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) dla Gminy Klembów
2017-05-19 12:11:52
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnej zbiórki od  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia postepowania o wygaszenie decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 402/11 z dnia 21.06.2011 r. znak WOŚ.6341.13.2011 r. na wykonanie urządzeń wodnych, tj. drenaży rozsączających na terenie dz. ew. nr 311 obr. Pasek oraz 515/1 obr. Dobczyn gm. Klembów oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego drogi gminnej - ul. Wiśniowa w m. Pasek, gm. Klembów do ziemi oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę (likwidację) urządzeń wodnych (...)
2017-05-12 14:12:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia postepowania o wygaszenie decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 402/11 z dnia 21.06.2011 r. znak WOŚ.6341.13.2011 r. na wykonanie urządzeń wodnych,   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4335W (ul. Jana Pawła II) na odcinku od skrzyżowania z ul. Żymirskiego w Klembowie do skrzyżowania w kierunku miejscowości Sitki (wraz z przebudową skrzyżowania)"
2017-05-08 11:27:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4335W (ul. Jana Pawła II)   ...więcej

Wyniku konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Gminy w Klembowie wraz z koncepcją funkcjonalną
2017-05-05 11:03:43
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Wyniku konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Gminy w Klembowie wraz z koncepcją funkcjonalną      ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 59
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl