Tablica ogłoszeń
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego podające do publicznej wiadomości informacji o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 poz. 7030)
2017-06-13 09:34:26
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego podające do publicznej wiadomości informacji o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mow  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa drogi gminnej - ulica Długa w Michałowie, gmina Klembów na odcinku od km 0+00,00 do km 2+426,80.
2017-06-09 14:40:02
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa drogi gminnej - ulica Długa w Mich  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji nr 5/2017 z dnia 23 maja 2017 roku Wójta Gminy Dąbrówka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża KAROLEW, realizowanego na nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 407, 408/2, 409, 410/1, 410/2, 411/1, 411/4, 412/2, 413, 414/1 oraz 414/2 obręb Karolew, gm. Dąbrówka
2017-05-31 08:57:16
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji nr 5/2017 z dnia 23 maja 2017 roku Wójta Gminy Dąbrówka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywa  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) dla Gminy Klembów
2017-05-19 12:11:52
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnej zbiórki od  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia postepowania o wygaszenie decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 402/11 z dnia 21.06.2011 r. znak WOŚ.6341.13.2011 r. na wykonanie urządzeń wodnych, tj. drenaży rozsączających na terenie dz. ew. nr 311 obr. Pasek oraz 515/1 obr. Dobczyn gm. Klembów oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego drogi gminnej - ul. Wiśniowa w m. Pasek, gm. Klembów do ziemi oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę (likwidację) urządzeń wodnych (...)
2017-05-12 14:12:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia postepowania o wygaszenie decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 402/11 z dnia 21.06.2011 r. znak WOŚ.6341.13.2011 r. na wykonanie urządzeń wodnych,   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4335W (ul. Jana Pawła II) na odcinku od skrzyżowania z ul. Żymirskiego w Klembowie do skrzyżowania w kierunku miejscowości Sitki (wraz z przebudową skrzyżowania)"
2017-05-08 11:27:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4335W (ul. Jana Pawła II)   ...więcej

Wyniku konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Gminy w Klembowie wraz z koncepcją funkcjonalną
2017-05-05 11:03:43
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Wyniku konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Gminy w Klembowie wraz z koncepcją funkcjonalną      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14 kwietnia 2017 roku dotyczące zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża KAROLEW, realizowanego na nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 407, 408/2, 409, 410/1, 410/2, 411/1, 411/4, 412/2, 413, 414/1 oraz 414/2 obręb Karolew, gm. Dąbrówka
2017-04-27 12:24:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14 kwietnia 2017 roku dotyczące zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) dla Gminy Klembów, na terenie części działki ew. nr 407/3 w obrębie 0003 Klembów
2017-04-21 13:56:17
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punkt  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1234 położona w obrębie geodezyjnym Lipka, gmina Klembów
2017-04-19 12:47:12
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1234 położona w obrębie  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 4 kwietnia 2017 r. o wydanym postanowieniu znak WOOŚ-I.4242.454.2016.ML.4 z dnia 28 marca 2017 roku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża KAROLEW, realizowanego na nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 407, 408/2, 409, 410/1, 411/1, 411/4, 412/2, 413, 414/1 oraz 414/2 obręb Karolew, gm. Dąbrówka przy granicy z gruntami wsi Krusze, należącymi do gm. Klembów
2017-04-11 09:07:16
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 4 kwietnia 2017 r. o wydanym postanowieniu znak WOOŚ-I.4242.454.2016.ML.4 z dnia 28 marca 2017 roku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warsza  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4335W (ul. Jana Pawła II) na odcinku od skrzyżowania z ul. Żymirskiego w Klembowie do skrzyżowania w kierunku miejscowości Sitki (wraz z przebudową skrzyżowania)"
2017-04-06 12:22:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4335W (ul. Jana Pawła II) na odcinku  ...więcej

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Gminy w Klembowie wraz z koncepcją funkcjonalną.
2017-03-30 13:18:19
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Gminy w Klembowie wraz z koncepcją funkcjonalną. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie szczegółowej koncepcji architektoniczno - urban  ...więcej

Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
2017-03-14 15:07:57
Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Oś Priorytetowa IX Wspierani  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 27 lutego 2017 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 8pz/2017 znak: WAB.6740.14.51.2016, oparzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4337W (ul. Jana Pawła II) polegająca na budowie chodnika i kanału deszczowego na odcinku od działki nr ewid. 129/1 do działki nr ewid. 169/1 obręb 0004 Kraszew Nowy, gm. Klembów
2017-03-09 12:30:10
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 27 lutego 2017 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 8pz/2017 znak: WAB.6740  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu "Program ochrony środowiska dla gminy Klembów na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r." oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do "Programu ochrony środowiska dla gminy Klembów na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r." w ramach udziału społeczeństwa, którego przedmiotem jest sporządzenie niniejszego dokumentu, w dniach od 6 marca 2017 r. do 27 marca 2017 r.
2017-03-03 13:55:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu "Program ochrony środowiska dla gminy Klembów na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r." oraz Pro  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 22 lutego 2017 r. o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża KAROLEW, realizowanego na nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 407, 408/2, 409, 410/1, 411/1, 411/4, 412/2, 413, 414/1 oraz 414/2 obręb Karolew, gm. Dąbrówka przy granicy z gruntami wsi Krusze, należącymi do gm. Klembów
2017-03-01 11:47:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 22 lutego 2017 r. o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego  ...więcej

Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r.
2017-02-20 09:46:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA LINK Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r.      ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu na rzecz inwestora - Gmina Klembów decyzji Nr 39/III/2017 o zmianie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 28 czerwca 2012 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przejścia sieci wodociągowej rozdzielczej pod torem kolejowym linii nr 10 relacji Legionowo - Tłuszcz w km 25,755 (przejazd Wola Rasztowska - Rasztów) oraz w km 27,646 (przejazd Wola Rasztowska - Michałów) dz. 542 obr. Wola Rasztowska, gm. Klembów.
2017-02-20 07:49:26
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu na rzecz inwestora - Gmina Klembów decyzji Nr 39/III/2017 o zmianie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 28 czerw  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Klembów o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, położonej w Ostrówku przy ulicy Kolejowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1234, obręb geodezyjny Lipka, gm. Klembów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie
2017-02-09 12:57:59
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Wójta Gminy Klembów o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której nie jest prow  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 46
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl