> jako organ gminy

jako organ gminy

STYCZEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.1.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
0050.2.2018 w sprawie przekazania podleglym jednostka organizacyjnym informcji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2018 Naciśnij aby pobrać
0050.3.2018 w sprawie upoważnienia na rok 2018 dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Klembów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki Naciśnij aby pobrać
0050.4.2018 w sprawie upoważnienia na rok 2018, dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek Naciśnij aby pobrać
0050.5.2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadan zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami na rok 2018 Naciśnij aby pobrać
0050.6.2018 w sprawie zmian w Budzeżie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.7.2018 w sprawie przyjęcia Diagnoz Potrzeb w zakresie obszarów wsparcia uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.8.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.9.2018 w sprawie ustalenia kwoty dotacji należnej dla niepublicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy Klembów na rok 2018. Naciśnij aby pobrać
0050.10.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:„Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2018 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych Naciśnij aby pobrać
0050.11.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów na rok szkolny 2018/2019 Naciśnij aby pobrać
0050.12.2018 w sprawie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-01-04 11:53:52 | Data modyfikacji: 2018-02-23 12:51:08.
LUTY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.13.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w celu archiwizacji dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku Naciśnij aby pobrać
0050.14.2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.15.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
0050.16.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz polityki prorodzinnej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-02-13 08:34:23 | Data modyfikacji: 2018-02-19 08:32:47.
MARZEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.17.2018 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Naciśnij aby pobrać
0050.18.2018 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Klembów z dnia 12 marca 2018 r. Naciśnij aby pobrać
0050.19.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r. Naciśnij aby pobrać
0050.20.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Klembowie w formule zaprojektuj i wybuduj” Naciśnij aby pobrać
0050.21.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:„Przebudowa dróg gminnych: a) w miejscowości Pieńki na części działki nr 159 o długości 60 mb, b) w miejscowości Krzywica na części działki nr 231 o długości 279,50 Naciśnij aby pobrać
0050.22.2018 w sprawie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.23.2018 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-03-14 12:01:09 | Data modyfikacji: 2018-03-21 10:31:34.
KWIECIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.27.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Klembowie w formule zaprojektuj i wybuduj” Naciśnij aby pobrać
0050.29.2018 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia „Kampanii na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Klembów i okolicy” Naciśnij aby pobrać
0050.30.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej z zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek” Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:40:53 | Data modyfikacji: 2018-04-06 14:44:27.

Zobacz:
 kierownik urzędu .  jako organ gminy . 
Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:40:53
Data modyfikacji: 2018-04-06 14:44:27
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl