> jako organ gminy

jako organ gminy

STYCZEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.1.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
0050.2.2018 w sprawie przekazania podleglym jednostka organizacyjnym informcji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2018 Naciśnij aby pobrać
0050.3.2018 w sprawie upoważnienia na rok 2018 dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Klembów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki Naciśnij aby pobrać
0050.4.2018 w sprawie upoważnienia na rok 2018, dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek Naciśnij aby pobrać
0050.5.2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadan zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami na rok 2018 Naciśnij aby pobrać
0050.6.2018 w sprawie zmian w Budzeżie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.7.2018 w sprawie przyjęcia Diagnoz Potrzeb w zakresie obszarów wsparcia uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.8.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.9.2018 w sprawie ustalenia kwoty dotacji należnej dla niepublicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy Klembów na rok 2018. Naciśnij aby pobrać
0050.10.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:„Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2018 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych Naciśnij aby pobrać
0050.11.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów na rok szkolny 2018/2019 Naciśnij aby pobrać
0050.12.2018 w sprawie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-01-04 11:53:52 | Data modyfikacji: 2018-02-23 12:51:08.
LUTY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.13.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w celu archiwizacji dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku Naciśnij aby pobrać
0050.14.2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.15.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
0050.16.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz polityki prorodzinnej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-02-13 08:34:23 | Data modyfikacji: 2018-02-19 08:32:47.
MARZEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.17.2018 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Naciśnij aby pobrać
0050.18.2018 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Klembów z dnia 12 marca 2018 r. Naciśnij aby pobrać
0050.19.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r. Naciśnij aby pobrać
0050.20.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Klembowie w formule zaprojektuj i wybuduj” Naciśnij aby pobrać
0050.21.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:„Przebudowa dróg gminnych: a) w miejscowości Pieńki na części działki nr 159 o długości 60 mb, b) w miejscowości Krzywica na części działki nr 231 o długości 279,50 Naciśnij aby pobrać
0050.22.2018 w sprawie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.23.2018 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.24.2018 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za 2017 rok Naciśnij aby pobrać
0050.25.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.26.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-03-14 12:01:09 | Data modyfikacji: 2018-04-30 16:09:58.
KWIECIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.27.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Klembowie w formule zaprojektuj i wybuduj” Naciśnij aby pobrać
0050.29.2018 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia „Kampanii na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Klembów i okolicy” Naciśnij aby pobrać
0050.30.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej z zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek” Naciśnij aby pobrać
0050.31.2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na 1 rok Naciśnij aby pobrać
0050.32.2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na 1 rok Naciśnij aby pobrać
0050.33.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 r. Naciśnij aby pobrać
0050.34.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r. Naciśnij aby pobrać
0050.35.2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2017 rok Naciśnij aby pobrać
0050.36.2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwszy kwartał 2018 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:40:53 | Data modyfikacji: 2018-05-29 10:30:09.
MAJ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.37.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.38.2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.39.2018 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku szkolnym 2017/2018 Naciśnij aby pobrać
0050.40.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Klembów" Naciśnij aby pobrać
0050.41.2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.42.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie za rok 2017 Naciśnij aby pobrać
0050.43.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie za rok 2017 Naciśnij aby pobrać
0050.44.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:02:30 | Data modyfikacji: 2018-06-05 15:09:39.
CZERWIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.45.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.46.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie. Naciśnij aby pobrać
0050.47.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku. Naciśnij aby pobrać
0050.48.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie. Naciśnij aby pobrać
0050.49.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej. Naciśnij aby pobrać
0050.50.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Budowa dróg gminnych: ulicy Słonecznej, ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ul. Lachmana, ulicy Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ulicą Słoneczną, w miejscowości Ostrówek” Naciśnij aby pobrać
0050.51.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:43:37 | Data modyfikacji: 2018-07-24 15:18:14.
LIPIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.52.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Naciśnij aby pobrać
0050.53.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy Naciśnij aby pobrać
0050.54.2018 w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw HNS Naciśnij aby pobrać
0050.55.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r. Naciśnij aby pobrać
0050.56.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Naciśnij aby pobrać
0050.57.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
0050.58.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
0050.59.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie Naciśnij aby pobrać
0050.60.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
0050.61.2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
0050.62.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
0050.63.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
0050.64.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie Naciśnij aby pobrać
0050.65.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
0050.66.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.67.2018 w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego zna 2019 rok przypadających na poszczególne sołectwa Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.68.2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za drugi kwartał 2018 rok. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-07-04 15:11:38 | Data modyfikacji: 2019-01-04 11:05:49.
SIERPIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.69.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej – Etap I: Renowacja i adaptacja piwnic Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej” Naciśnij aby pobrać
0050.70.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej – Etap II: Rewitalizacja parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej” Naciśnij aby pobrać
0050.71.2018 w sprawie konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Naciśnij aby pobrać
0050.72.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Radiowej od km 0+000,00 do km 0+447.22 w miejscowości Wola Rasztowska, Gmina Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.73.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.74.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.75.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.76.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.77.2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-08-07 15:07:52 | Data modyfikacji: 2018-09-21 19:32:58.
WRZESIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.78.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
0050.79.2018 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Naciśnij aby pobrać
0050.80.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.81.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
0050.82.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
0050.83.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Naciśnij aby pobrać
0050.84.2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Naciśnij aby pobrać
0050.85.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.86.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-09-06 15:34:51 | Data modyfikacji: 2019-03-08 10:20:39.
PAŹDZIERNIK

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.87.2018 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipka w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.88.2018 w sprawie ustalenia wysokości oraz przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej Naciśnij aby pobrać
0050.89.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.90.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 2 000 000,00 zł" Naciśnij aby pobrać
0050.91.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg w Gminie Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.92.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.93.2018 w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2019 roku Naciśnij aby pobrać
0050.94.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.95.2018 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
0050.96.2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za trzeci kwartał 2018 rok. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:51:04 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:13:29.
LISTOPAD

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.97.2018 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Naciśnij aby pobrać
0050.98.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
0050.99.2018 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 Naciśnij aby pobrać
0050.100.2018 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Klembów na II kadencję Naciśnij aby pobrać
0050.101.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.102.2018 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
0050.103.2018 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028. Naciśnij aby pobrać
0050.104.2018 w sprawie przekazania podległym jednostka informacji do opracowania projektów planów finansowych jednostek na rok 2019. Naciśnij aby pobrać
0050.105.2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.106.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.107.2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony Naciśnij aby pobrać
0050.108.2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony Naciśnij aby pobrać
0050.109.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-11-06 14:38:46 | Data modyfikacji: 2019-01-07 10:05:21.
GRUDZIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.110.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.111.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawa produktów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.112.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
0050.113.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.114.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-12-19 08:58:58 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:40:48.

Zobacz:
 kierownik urzędu .  jako organ gminy . 
Data wprowadzenia: 2018-12-19 08:58:58
Data modyfikacji: 2019-01-08 08:40:48
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl