> jako organ gminy

jako organ gminy

STYCZEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.1.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
0050.2.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Klembów w 2019r.” Naciśnij aby pobrać
0050.3.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2019 Naciśnij aby pobrać
0050.4.2019 w sprawie upoważnienia na rok 2019 dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Klembów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki Naciśnij aby pobrać
0050.5.2019 w sprawie upoważnienia na rok 2019, dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek Naciśnij aby pobrać
0050.6.2019 w sprawie opracowania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2019 Naciśnij aby pobrać
0050.7.2019 w sprawie ustalenia wartości gruntów nabytych z mocy prawa lub w drodze darowizny dla celów ewidencji księgowej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:02:02 | Data modyfikacji: 2019-01-09 15:24:30.
LUTY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.11.2019 w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz ustalania Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Naciśnij aby pobrać
0050.12.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów na rok szkolny 2019/2020 Naciśnij aby pobrać
0050.13.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
0050.14.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz polityki prorodzinnej Naciśnij aby pobrać
0050.15.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2019 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych” Naciśnij aby pobrać
0050.16.2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.17.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2019r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:26:50 | Data modyfikacji: 2019-03-07 11:18:44.
MARZEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.18.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2019r. Naciśnij aby pobrać
0050.19.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej” Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-03-07 11:20:29 | Data modyfikacji: 2019-03-08 13:55:17.

Zobacz:
 kierownik urzędu .  jako organ gminy . 
Data wprowadzenia: 2019-03-07 11:20:29
Data modyfikacji: 2019-03-08 13:55:17
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl