> jako organ gminy

jako organ gminy

STYCZEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.1.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
0050.2.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Klembów w 2019r.” Naciśnij aby pobrać
0050.3.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2019 Naciśnij aby pobrać
0050.4.2019 w sprawie upoważnienia na rok 2019 dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Klembów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki Naciśnij aby pobrać
0050.5.2019 w sprawie upoważnienia na rok 2019, dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek Naciśnij aby pobrać
0050.6.2019 w sprawie opracowania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2019 Naciśnij aby pobrać
0050.7.2019 w sprawie ustalenia wartości gruntów nabytych z mocy prawa lub w drodze darowizny dla celów ewidencji księgowej Naciśnij aby pobrać
0050.8.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa drogi gminnej ulica Długa w Michałowie Gmina Klembów, pow. Wołomiński, woj. Mazowieckie na odcinku od Km 0+000,00 do Km 2+426,80” Naciśnij aby pobrać
0050.9.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa o dł. L= 861,0 m w Klembowie gm. Klembów, pow. Wołomiński” Naciśnij aby pobrać
0050.10.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa drogi gminnej o dł. L= 962,95 na odc. Wola Rasztowska – Roszczep, gm. Klembów, pow. Wołomiński” Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:02:02 | Data modyfikacji: 2019-05-08 15:28:02.
LUTY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.11.2019 w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz ustalania Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Naciśnij aby pobrać
0050.12.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów na rok szkolny 2019/2020 Naciśnij aby pobrać
0050.13.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
0050.14.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz polityki prorodzinnej Naciśnij aby pobrać
0050.15.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2019 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych” Naciśnij aby pobrać
0050.16.2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.17.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2019r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:26:50 | Data modyfikacji: 2019-03-07 11:18:44.
MARZEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.18.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2019r. Naciśnij aby pobrać
0050.19.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej” Naciśnij aby pobrać
0050.21.2019 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.22.2019 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-03-07 11:20:29 | Data modyfikacji: 2019-05-15 08:54:07.
KWIECIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.23.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2019 r. Naciśnij aby pobrać
0050.24.2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.25.2019 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania dzierżawę na czas nieoznaczony Naciśnij aby pobrać
0050.26.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
0050.27.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2019 r. Naciśnij aby pobrać
0050.28.2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2018 rok Naciśnij aby pobrać
0050.29.2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwszy kwartał 2019 rok Naciśnij aby pobrać
0050.30.2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-04-05 12:45:23 | Data modyfikacji: 2019-05-15 09:00:26.
MAJ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.31.2019 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków i rozliczenia przyznanych dotacji w ramach programu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.32.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2019r. Naciśnij aby pobrać
0050.33.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Rozbudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od granicy działki nr 427 (km 1+470,12) do granicy z gminą Tłuszcz (km 2+324,51) w gminie Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.34.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa drogi gminnej ulicy Przytorowej na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.35.2019 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 Naciśnij aby pobrać
0050.36.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2019r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-05-13 13:35:53 | Data modyfikacji: 2019-06-05 14:59:20.
CZERWIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.37.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2019r. Naciśnij aby pobrać
0050.38.2019 w sprawie powołania Komisji gminnej do spraw szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej Naciśnij aby pobrać
0050.39.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Gminie Klembów w 2019 roku – 4 zadania inwestycyjne: 1/ Budowa kanalizacji i wodociągu od ulicy Słonecznej w Klembowie; 2/ Budowa wodociągu w ulicy Działkowej w Nowym Kraszewie; 3/ Budowa wodociągu w ulicy Leśnej w Nowym Kraszewie; 4/ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitki (dz. nr ewid. 174/1) i Klembów (dz. nr ewid. 482/4, 482/5 i 482/8)” Naciśnij aby pobrać
0050.40.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie za rok 2018 Naciśnij aby pobrać
0050.41.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie za rok 2018 Naciśnij aby pobrać
0050.42.2019 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klembów powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.24.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. Naciśnij aby pobrać
0050.44.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa parkingu naziemnego z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego w Klembowie” Naciśnij aby pobrać
0050.45.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-06-05 15:00:55 | Data modyfikacji: 2019-06-19 13:45:07.

Zobacz:
 kierownik urzędu .  jako organ gminy . 
Data wprowadzenia: 2019-06-05 15:00:55
Data modyfikacji: 2019-06-19 13:45:07
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl