Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 marca 2019 o wydaniu decyzji znak : WOOŚ-II-420.271.2018.EWA.11 , o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Dobczyn.
2019-03-19 14:26:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 marca 2019 o wydaniu decyzji znak : WOOŚ-II-420.271.2018.EWA.11 , o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Bu  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gmina Radzymin i Klembów.
2019-03-19 09:52:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do ronda w miejscowości Stary Kraszew   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 marca 2019 r., znak WOOŚ-II.420.461.2018.DM.9, w sprawie wpłynięcia zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 lutego 2019 r., znak: WOOŚ-II.420.461.2018.DM.6, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej: ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów
2019-03-18 10:26:40
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 marca 2019 r., znak WOOŚ-II.420.461.2018.DM.9, w sprawie wpłynięcia zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, iż w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 110 kV z traktem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej PT Dobczyn na dz. ew. nr 1341, 442/7, 1342 i 444 w obrębie 0003 Klembów oraz na dz. ew. nr 1223 i 1207 w obrębie 0008 Lipka, gm. Klembów, wyznaczam siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, liczony od następnego dnia od otrzymania niniejszego pisma. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.
2019-03-13 14:01:34
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, iż w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na dz. ew. nr 3 oraz na części dz. ew. nr 1/3, 2/1, 4/1 (nie objętych częściowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) w obrębie 0016 Wola Rasztowska, gm. Klembów.
2019-03-12 11:18:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegaj  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, iż zostały wysłane do Starosty Wołomińskiego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych, jak również do Zarządu Powiatu Wołomińskiego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogi powiatowej nr 4334W dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki ew. nr 663 w miejscowości Michałów, gm. Klembów.
2019-03-08 09:30:20
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, iż zostały wysłane do Starosty Wołomińskiego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych, jak równie  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie nadania nazwy ul. Szkolnej na działkach ew. nr 221/28, 221/29 i 221/19 znajdujących się w miejscowości Wola Rasztowska.
2019-03-08 09:27:34
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie nadania nazwy ul. Szkolnej na działkach ew. nr 221/28, 221/29 i 221/19 znajdujących się w miejscowości Wola R  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 27 lutego 2019 r. postanowienia Nr 211/SAAB/2019, nakładającego na inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej, dotyczącej postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi Wojewódzkiej 636 polegająca na budowie chodnika w msc. Wola Rasztowska do chodnika w msc. Roszczep, Gmina Klembów".
2019-03-07 09:48:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 27 lutego 2019 r. postanowienia Nr 211/SAAB/2019, nakładającego na inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji p  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że zostało wydane postanowienie, znak Goś. 6220.16.9.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dwóch zbiorników o pojemności nominalnej 10000 m3 każdy wraz z infrastrukturą techniczną w Bazie Paliw nr 5 PERN S.A. w Emilianowie, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 94/1 obręb 0012 Rasztów.
2019-03-06 10:39:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że zostało wydane postanowienie, znak Goś. 6220.16.9.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów znak: GOŚ.6220.16.8.2018 zawiadamiającego w dniu 06.03.2019 o zebraniu materiałów dowodowych dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch zbiorników o pojemności nominalnej 10000 m3 każdy wraz z infrastrukturą techniczną w Bazie Paliw nr 5 PERN S.A. w Emilianowie, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 94/1 obręb 0012 Rasztów.
2019-03-06 08:29:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów znak: GOŚ.6220.16.8.2018 zawiadamiającego w dniu 06.03.2019 o zebraniu materiałów dowodowych dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóc  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.02.2019 r., znak: WOOŚ-II.420.273.2018.EWA.12 zawiadamiającego o zebraniu materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii kablowo - napowietrznej 110 kV wraz z traktem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej PT Dobczyn.
2019-03-05 10:06:01
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.02.2019 r., znak: WOOŚ-II.420.273.2018.EWA.12 zawiadamiającego o zebraniu materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowisko  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu w dniu 15 lutego 2019 r. postanowienia, znak: WOOŚ-II.420.461.2018.DM.6 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej: ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-02-26 09:33:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu w dniu 15 lutego 2019 r. postanowienia, znak: WOOŚ-II.420.461.2018.DM.6 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na ś  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek złożony przez Wójta Gminy Klembów postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 262, 360, 389, 402, 423, 542 o łącnej pow. 2,50 ha położone w obrębie 0015, Tuł gmina Klembów.
2019-02-25 11:51:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek złożony przez Wójta Gminy Klembów postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek złożony przez Wójta Gminy Klembów postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 6/1 o łącnej pow. 1,34 ha położone w obrębie 0013, Roszczep gmina Klembów.
2019-02-25 11:50:30
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek złożony przez Wójta Gminy Klembów postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek złożony przez Wójta Gminy Klembów postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 31 o łącnej pow. 0,75 ha położone w obrębie 0007, Krzywica gmina Klembów.
2019-02-25 11:47:42
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek złożony przez Wójta Gminy Klembów postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek złożony przez Wójta Gminy Klembów postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 304, 315, 319, 320, 669 o łącnej pow. 1,49 ha położone w obrębie 0005, Krusze gmina Klembów.
2019-02-25 11:45:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek złożony przez Wójta Gminy Klembów postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie informujące o wniesieniu odwołania do Ministra Środowiska od decyzji Nr 5/19/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r., znak: PZ-V.7033.38.2018.EW
2019-02-20 11:53:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie informujące o wniesieniu odwołania do Ministra Środowiska od decyzji Nr 5/19/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17   ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 110 kV z traktem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej PT Dobczyn na działkach ew. nr 1200, 390/4 obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie.
2019-02-20 09:29:36
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polega  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu w dniu 3 stycznia 2019 r., na wniosek Wójta Gminy Klembów, działającego przez pełnomocnika Panią Grażynę Urban postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego chodnika w msc. Wola Rasztowska do chodnika w msc. Roszczep, Gmina Klembów".
2019-02-20 09:22:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu w dniu 3 stycznia 2019 r., na wniosek Wójta Gminy Klembów, działającego przez pełnomocnika Panią Grażynę Urban postępowania administracyjn  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że zostało wydane postanowienie, znak Goś. 6220.16.52018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch zbiorników o pojemności nominalnej 1000 m3 każdy wraz z infrastrukturą techniczną w Bazie Paliw nr 5 PERN S.A. w Emilianowie, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie” realizowanego na działce ewidencyjnej nr 94/1 obręb 0012 Rasztów.
2019-02-19 12:16:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że zostało wydane postanowienie, znak Goś. 6220.16.52018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 31
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl