> jako organ gminy

jako organ gminy

STYCZEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.1.2021 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków i rozliczenia przyznanych dotacji w ramach programu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.2.2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2021 Naciśnij aby pobrać
0050.3.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2021 Naciśnij aby pobrać
0050.4.2021 w sprawie: upoważnienia na rok 2021 dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Klembów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki Naciśnij aby pobrać
0050.5.2021 w sprawie: upoważnienia na rok 2021, dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek Naciśnij aby pobrać
0050.6.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) Naciśnij aby pobrać
0050.7.2021 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.8.2021 sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej, określającego organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej Naciśnij aby pobrać
0050.9.2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.10.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r. Naciśnij aby pobrać
0050.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r. Naciśnij aby pobrać
0050.12.2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 r. Naciśnij aby pobrać
0050.13.2021 w sprawie utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.14.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)” Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-01-04 11:21:35 | Data modyfikacji: 2021-01-28 12:33:27.
LUTY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.15.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów na rok szkolny 2021/2022 Naciśnij aby pobrać
0050.16.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r. Naciśnij aby pobrać
0050.17.2020 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony Naciśnij aby pobrać
0050.18.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.19.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.20.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przebudowę drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek - II etap” Naciśnij aby pobrać
0050.21.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Nowy Kraszew” Naciśnij aby pobrać
0050.22.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę chodnika przy ul. Reja w Tule” Naciśnij aby pobrać
0050.23.2020 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty gminy Klembów Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
0050.24.2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.25.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
0050.26.2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie ruchomości stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.27.2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie ruchomości stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.28.2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie ruchomości stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.29.2020 zmieniające zarządzenie nr 0050.26.2021 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie ruchomości stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.30.2020 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-02-04 16:00:08 | Data modyfikacji: 2021-07-28 09:46:57.
MARZEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.31.2021 w sprawie powołania Komisji gminnej do spraw szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej Naciśnij aby pobrać
0050.32.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r. Naciśnij aby pobrać
0050.33.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r. Naciśnij aby pobrać
0050.34.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów. Naciśnij aby pobrać
0050.35.2021 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za 2020 rok. Naciśnij aby pobrać
0050.36.2021 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty 2020 rok. Naciśnij aby pobrać
0050.37.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r. Naciśnij aby pobrać
0050.38.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-03-16 09:40:14 | Data modyfikacji: 2021-06-16 11:12:13.
KWIECIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.39.2021 w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.40.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r. Naciśnij aby pobrać
0050.41.2021 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwszy kwartał 2021 rok. Naciśnij aby pobrać
0050.42.2021 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.43.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:15:50 | Data modyfikacji: 2021-06-17 10:02:13.
MAJ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.44.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
0050.46.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych” Naciśnij aby pobrać
0050.47.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.48.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej” Naciśnij aby pobrać
0050.49.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r. Naciśnij aby pobrać
0050.50.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.51.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego do Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie oraz w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
0050.52.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i przyjęć do Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie w roku 2021 oraz w sprawie określenia wzoru Karty zgłoszenia do Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do Klubu oraz wzoru Deklaracji potwierdzającej wolę korzystania z usług Klubu wraz z informacjami na temat dziecka Naciśnij aby pobrać
0050.53.2021 w sprawie ogłoszenia naboru do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2021 w Gminie Klembów. Naciśnij aby pobrać
0050.54.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu Naciśnij aby pobrać
0050.55.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
0050.56.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
0050.57.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placach zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Klembów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych” Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-05-07 14:29:17 | Data modyfikacji: 2021-06-16 11:13:26.
CZERWIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.58.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. Naciśnij aby pobrać
0050.59.2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz polityki prorodzinnej na rok 2021. Naciśnij aby pobrać
0050.60.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021 r. Naciśnij aby pobrać
0050.61.2021 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.62.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klembów w 2021/22r. Naciśnij aby pobrać
0050.63.2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu Naciśnij aby pobrać
0050.64.2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
0050.65.2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu Naciśnij aby pobrać
0050.66.2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
0050.67.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r. Naciśnij aby pobrać
0050.68.2021 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie za rok 2020 Naciśnij aby pobrać
0050.69.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie za rok 2020 Naciśnij aby pobrać
0050.70.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:54:42 | Data modyfikacji: 2021-07-05 14:00:03.
LIPIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.71.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r. Naciśnij aby pobrać
0050.72.2021 w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2022 rok przypadających na poszczególne sołectwa Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.73.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
0050.74.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r Naciśnij aby pobrać
0050.75.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dokończenie zadania pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3 i 477/1 obr. 0013 jedn. ew. 143407_2 położonej we wsi Roszczep (świetlica wiejska) – w ramach projektu Senior+” Naciśnij aby pobrać
0050.76.2021 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za drugi kwartał 2021 rok. Naciśnij aby pobrać
0050.77.2021 zmieniające zarządzenie nr 0050.27.2021 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie ruchomości stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.78.2021 zmieniające zarządzenie nr 0050.28.2021 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie ruchomości stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.79.2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości Gminy Klembów z przeznaczeniem pod maszty telekomunikacyjne Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-07-12 12:32:26 | Data modyfikacji: 2021-07-28 09:49:17.
SIERPIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.80.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placach zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Klembów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych" Naciśnij aby pobrać
0050.81.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.82.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Rozbudowa skrzyżowań na drogach wojewódzkich nr 636 w miejscowości Roszczep oraz nr 634 w miejscowości Krzywica na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński, w zakresie dwóch zadań inwestycyjnych” Naciśnij aby pobrać
0050.84.2021 w sprawie przekazania podległej jednostce organizacyjnej informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tej jednostki na rok 2021 Naciśnij aby pobrać
0050.85.2021 w sprawie upoważnienia na rok 2021 dla kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „KLEMBUŚ” do dokonywania zmian w planach finansowych jednostki Naciśnij aby pobrać
0050.86.2021 w sprawie upoważnienia na rok 2021 dla kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „KLEMBUŚ” do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki Naciśnij aby pobrać
0050.87.2021 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.89.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-08-09 15:57:22 | Data modyfikacji: 2021-09-06 16:02:54.
WRZESIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.90.2021 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.91.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Naciśnij aby pobrać
0050.93.2021 w sprawie konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Naciśnij aby pobrać
0050.94.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Klembowie” Naciśnij aby pobrać
0050.95.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.96.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule” Naciśnij aby pobrać
0050.97.2021 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Naciśnij aby pobrać
0050.98.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej w Dobczynie” Naciśnij aby pobrać
0050.99.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-09-07 13:53:54 | Data modyfikacji: 2021-10-07 12:17:35.
PAŹDZIERNIK

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.100.2021 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż ruchomości Naciśnij aby pobrać
0050.101.2021 w sprawie ustalenia wysokości oraz przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej Naciśnij aby pobrać
0050.102.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja nawierzchni ul. Radiowej w Woli Rasztowskiej” Naciśnij aby pobrać
0050.103.2021 w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2022 roku Naciśnij aby pobrać
0050.104.2021 w sprawie konsultacji społecznych projektu Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.105.2021 w sprawie ustalenia zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Gminy Klembów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.107.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r. Naciśnij aby pobrać
0050.108.2021 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za trzeci kwartał 2021 rok. Naciśnij aby pobrać
0050.109.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-10-06 09:50:52 | Data modyfikacji: 2021-11-16 09:55:06.
LISTOPAD

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.111.2021 w sprawie zasad wykonywania budżetu Naciśnij aby pobrać
0050.112.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Klembów, Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Klembowie na 2022r.” Naciśnij aby pobrać
0050.113.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Klembów, Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Klembowie na 2022r.” Naciśnij aby pobrać
0050.116.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych i skratek z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Klembów w 2022 roku” Naciśnij aby pobrać
0050.121.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kruszu na ul. Kryształowej na drodze nr 430311W” Naciśnij aby pobrać
0050.122.2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów – Obszar A Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-11-08 15:07:56 | Data modyfikacji: 2021-11-24 10:16:39.

Zobacz:
 kierownik urzędu .  jako organ gminy . 
Data wprowadzenia: 2021-11-08 15:07:56
Data modyfikacji: 2021-11-24 10:16:39
Opublikowane przez: Marcin Sawicki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl