> 2009

2009

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej elektroenergetycznej niskiego napięcia we wsi Krusze

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-01-07 11:16:50.

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia ....

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-12-15 15:52:25.

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia we wsi Krusze

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie pobierania opłat za kserokopie i fax.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-12-07 14:57:13.

UWAGA - zwrot podatku akcyzowego

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-26 14:17:19.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Klembowie

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-20 10:32:44.

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie umorzył postępowanie administracyjne ... polegającej na realizacji wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w miejscowości Ostrówek i Lipka.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-16 12:09:48.

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia ... przebudowa pompowni produktowej oraz instalacji resztkow

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-06 14:30:23.

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia, że Państwowy Inspektor Sanitarny w Wołominie wydał opinię ... polegającej na realizacji wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w miejscowości Ostrówek i Lipka.

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia, że Państwowy Inspektor Sanitarny w Wołominie wydał opinię ... polegającej na realizacji wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w miejscowości Dobczyn i Pasek.

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia, że Państwowy Inspektor Sanitarny w Wołominie wydał opinię ... polegającej na realizacji wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w miejscowości Klembów.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-03 09:23:56.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie ogłasza nabór do pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Klembowie na stanowisko Główny Księgowy

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-02 15:11:20.

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia ... polegającego na przebudowie garażu przetaczarki kolejowej wraz wymianą zbiornika paliwa w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia w sprawie ... polegającego na przebudowie garażu przetaczarki kolejowej wraz wymianą zbiornika paliwa w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podaje do publicznej wiadomości ... o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E75

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-10-14 10:26:53.

OGŁOSZENIE - Wójta Gminy Klembów o terminie wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasów dla miejscowości Nowy Kraszew

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-09-25 09:36:23.

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia ... budowa oczyszczalni ścieków technologicznych na potrzeby zakładu garmażeryjno–wędliniarskiego.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-09-02 15:44:15.

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wystąpił do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie o ... polegającej na budowie wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w miejscowości Klembów, gm. Klembów.

OBWIESZCZENIE - WÓJTA GMINY KLEMBÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów.

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie garażu przetaczarki kolejowej

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-08-20 15:22:28.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Projekt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-08-12 12:28:43.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 505/DW/09 z dnia 30 Lipca 2009 roku stwierdzająca nabycie przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi nr 634 we wsi Lipka.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-08-11 11:47:24.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 504/DW/09 z dnia 30 Lipca 2009 roku stwierdzająca nabycie przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi nr 634 we wsi Karolew.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-08-11 11:47:22.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 503/DW/09 z dnia 30 Lipca 2009 roku stwierdzająca nabycie przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi nr 634 we wsi Krzywica.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-08-11 11:47:08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-08-05 11:54:04 | Data modyfikacji: 2009-08-05 11:59:18.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Jarosław Sasin | Data wprowadzenia: 2009-07-31 15:35:46 | Data modyfikacji: 2009-07-31 15:37:16.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Jarosław Sasin | Data wprowadzenia: 2009-07-31 15:32:26 | Data modyfikacji: 2009-07-31 15:34:16.
 
Obwieszczenie - ocena oddziaływania na środowisko dla stacji paliw w miejscowości Roszczep

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-07-09 11:42:17 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:06:53.
 
Obwieszczenie - Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w miejscowości Nowy Kraszew

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-06-17 13:35:57 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:06:53.
 
Obwieszczenie - Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w miejscowości Sitki

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-06-17 09:33:18 | Data modyfikacji: 2009-07-09 12:06:53.

Klembów, dnia 10.06.2009r.

OS – 7625/1-7/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Klembów, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 30 marca 2009r. wpłynął wniosek Pana Grzegorza Trojana o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków technologicznych na potrzeby zakładu garmażeryjno – wędliniarskiego „EW – MET” Grzegorza Trojana na terenie działki ewidencyjnej nr 422/1 położonej w miejscowości Pasek gm. Klembów. Mając na uwadze, że w dniu 25 maja 2009r. postanowieniem nr 3/09 Wójt Gminy Klembów nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny na środowisko i określił zakres raportu po zasięgnięciu opinii Starosty Wołomińskiego (wykonującego zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska) - Postanowienie Nr 132/09 WOŚ-7633-54/09 z dnia 05.05.2009r oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie - Opinia Sanitarna ZNS-717/55-30/09 z dnia 15.04.2009r., przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Klembów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Starosta Wołomiński (wykonujący zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska) - oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 10.06.2009r. do 03.07.2009r. w Urzędzie Gminy w Klembowie,
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05 – 205 Klembów (pok. 9) w godzinach pracy n/Urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Klembów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

Wójt Gminy Klembów

Kazimierz Rakowski

 

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-06-10 10:46:17 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:47:35.
 
Roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Klembowie za 2008 rok

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-05-26 13:09:16 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:47:35.
 
Roczne sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie za 2008 rok

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-05-26 13:08:56 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:47:35.
 
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę - przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr. 1/5, 2, 7/1, 51/1 w obrębie ew. Wola Rasztowska w jedn. ew. gmina Klembów

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Autor: Z up. Wojewody Mazowieckiego - Piotr Sobucki | Data wprowadzenia: 2009-05-22 14:36:30 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:47:35.

Wójt Gminy Klembów informuje, że 1 września 2009 roku rozpocznie funkcjonowanie nowo utworzony Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie.

 

1.      Do punktu mogą być przyjęte dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Klembów.

2.      Ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola, zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia (w/g załączonego wzoru) u dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie w terminie od 25 maja 2009 do 15 czerwca 2009 roku  ( w godzinach 8.30 – 14.00 )

3.      Złożenie karty zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do punktu.

4.      O przyjęciu dziecka do placówki zdecyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Klembów.

5.      Wywieszenie listy dzieci przyjętych do punktu nastąpi dnia 26 czerwca 2009r.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie nr tel. (0 22 799 95 06) oraz pracownicy Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Klembowie
Tel. (029) 777 90 58
E-mail: oswiata@klembow.pl

 
Karta zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego w Starym Kraszewie

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-05-22 14:21:34 | Data modyfikacji: 2009-05-22 14:31:42.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - budowa drogi gminnej w Woli Rasztowskiej

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Autor: Wójt Gminy Klembów | Data wprowadzenia: 2009-05-15 12:17:06 | Data modyfikacji: 2009-05-15 12:17:38.

Wójt Gminy Klembów informuje o możliwości  dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum na rok szkolny 2009/2010.

 

„Wyprawka szkolna” – kto może liczyć na dofinansowanie.

 

Których uczniów obejmie program?

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie  udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w:

·     klasach I – III szkoły podstawowej,

·     klasie I gimnazjum,

O przyznaniu pomocy decyduje kryterium dochodowe – 351 zł na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie do zakupu podręczników może zostać przyznane uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł (art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. oraz § 1 pkt. 1b rozporządzenia RM z 24 lipca 2006 r.).

Do 10% ogólnej liczby ww. uczniów określonych szkół w danej gminie, będących w trudnej sytuacji życiowej też może liczyć na pomoc, mimo iż nie spełnia kryterium dochodowego.

Pomoc finansowa na zakup podręczników może być także przyznana uczniom, którzy nie spełniają ww. kryterium dochodowego, lecz z powodu trudnych okoliczności życiowych są im przyznawane świadczenia z pomocy społecznej.

Dotyczy to m.in.:

·     sieroctwa,

·     bezrobocia,

·     niepełnosprawności,

·     alkoholizmu lub narkomanii,

·     zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej
(art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r.).

Maksymalna wartość przyznanej pomocy

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

·     150 zł – dla ucznia klasy I i II szkoły podstawowej;

·     170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej;

·     280 zł – dla ucznia klasy I gimnazjum,.

Procedura przyznawania dofinansowania

Wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły, w której uczeń rozpocznie naukę w roku szkolnym 2009/2010.

Z wnioskiem mogą wystąpić:

·     rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) ucznia,

·     nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia.

Wniosek można pobrać w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.

Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

     I.   W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej -  zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie o korzystaniu ze świadczeń.

  II.   W przypadku rodziny nie korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej następujące dokumenty:

1.       Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku - dotyczy osób zatrudnionych,

2.        Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

3.       Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna  bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

4.       Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (kserokopia, oryginał do wglądu),

5.       Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego z GOPS (kserokopia, oryginał do wglądu),

6.       Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku (kserokopia, oryginał do wglądu),

7.        Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

8.       Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej

9.       Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego.

10.     Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej.

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów.

 

W przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

 

Termin składania wniosków  - do 19.06.2009r.

 

Zwrot poniesionych kosztów – na podstawie potwierdzenia zakupu

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do szkół, do których uczęszczają dzieci lub do Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych         w Klembowie   tel. (029) 777 90 58    e-mail  oswiata@klembow.pl

 

Podstawa prawna:

·       Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)art. 90u ust. 1 pkt. 1, ust. 4 pkt 1.

·       Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) – art. 7, art. 8.

·       Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 135, poz. 950) – § 1 pkt. 1b.

·       Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

·       Uchwała Rady Ministrów z 30 marca 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

 
Załącznik 01 - Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Autor: Wójt Gminy Klembów | Data wprowadzenia: 2009-05-15 11:34:25 | Data modyfikacji: 2009-05-15 11:34:57.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia - odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - droga gminna w Woli Rasztowskiej

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Autor: Wójt Gminy Klembów | Data wprowadzenia: 2009-05-13 15:58:13 | Data modyfikacji: 2009-05-15 11:34:57.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY


 


Na podstawie art.3 ust. 2 pkt 6a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) Urząd Gminy w Klembowie, udostępnia informację o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)


Do odpadów tego typu należą: lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe, kuchnie elektryczne, zmywarki, żelazka i inny sprzęt AGD, grzejniki elektryczne, wiertarki, komputery, radia, telewizory, monitory komputerowe, a także inne urządzenia, których funkcjonowanie uzależnione jest od dopływu prądu zmiennego o napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V i od prądu stałego o napięciu nieprzekraczającym 1500 V.


W związku z tym, że na terenie Gminy Klembów, nie istnieją sklepy ani hurtownie prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego informuje się mieszkańców, że każdy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt, czyli oddać sprzedawcy w sklepie lub hurtowni – przy zakupie nowych urządzeń tego samego rodzaju. Przy kupnie dowolnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedawca ma obowiązek przyjąć taką samą ilość sprzętu tego samego rodzaju.


Ponadto informujemy, że można dostarczyć sprzęt elektryczny i elektroniczny firmie Remondis Sp. z o. o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, tel. kontaktowy tel. 022 858-75-67, która odbiera w/w sprzęt przez całą dobę nieodpłatnie.


 


 


Wójt Gminy Klembów


Kazimierz Rakowski

 

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-04-28 12:14:55 | Data modyfikacji: 2009-04-28 15:39:45.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wodociąg w Sitkach

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Autor: Wójt Gminy Klembów | Data wprowadzenia: 2009-04-27 08:47:10 | Data modyfikacji: 2009-04-28 15:39:45.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wodociąg w Rasztowie

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Autor: Wójt Gminy Klembów | Data wprowadzenia: 2009-04-27 08:46:49 | Data modyfikacji: 2009-04-28 15:39:45.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wodociąg w Nowym Kraszewie

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Autor: Wójt Gminy Klembów | Data wprowadzenia: 2009-04-27 08:46:13 | Data modyfikacji: 2009-04-27 08:46:30.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga w Woli Rasztowskiej

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Autor: Wójt Gminy Klembów | Data wprowadzenia: 2009-04-23 14:14:27 | Data modyfikacji: 2009-04-27 08:45:23.
 
Informacia o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów w Urzędzie Gminy Klembów na stanowisko pracy: Inspektor ds. Budownictwa

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-04-14 10:08:30 | Data modyfikacji: 2009-04-27 08:45:23.
 
Informacia o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów w Urzędzie Gminy Klembów na stanowisko pracy: Informatyk

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-04-14 10:00:46 | Data modyfikacji: 2009-04-14 10:06:39.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Zakładu Garmażeryjno – Wędliniarskiego „EW – MET”

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-04-06 15:58:37 | Data modyfikacji: 2009-04-06 15:59:31.

Pismo: ZP-ZGK/1/2009/7

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup, transport i rozplantowanie kruszywa ceglanego.

informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Balcerak Mariusz, Usługi Transportowe Samochodowe, Budowa Dróg

Ul.Aksamitna 18, Postoliska

05-240 Tłuszcz

na:

Zakup, transport i rozplantowanie kruszywa ceglanego. za cenę 55 000.00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest kompletna ,poprawna merytorycznie i oferuje najniższą cenę.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

SAS-BUD Kamil Sasin

Chopina 24

05-822 Milanówek

(1)

   163419

 

 

 

 

 

 

  34 pkt.

2

Balcerak Mariusz, Usługi Transportowe Samochodowe, Budowa Dróg

Aksamitna 18

05-240 Tłuszcz

(2)

 

 

  55000

 

 

 

 

 

 

  100 pkt.

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

Usługi Transportowe, Marek Piwowarczyk

Lipka 45

05-205 Klembów

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Opublikowane przez: Jarosław Sodoś | Data wprowadzenia: 2009-03-30 13:28:05 | Data modyfikacji: 2009-05-27 13:48:37.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Infrastruktury

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-03-27 11:18:02 | Data modyfikacji: 2009-05-27 13:48:37.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Gminy, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, wybrana została oferta firmy:

"KUR" Rafał Krasieńko
Myszadła 38
05-280 Jadów

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-03-26 10:51:17 | Data modyfikacji: 2009-05-27 13:48:37.
 
NABÓR ds. INFORMATYKI

WÓJT  GMINY  KLEMBÓW

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

ds.  INFORMATYKI

 

 1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

a)       wykształcenie minimum średnie , preferowane wyższe o kierunku informatycznym lub pokrewnym umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku,

b)       znajomość systemu operacyjnego  Windows 2003/XP,

c)        podstawowa znajomość baz danych  MS SQL, Firebird i oprogramowania stosowanego w Urzędzie Gminy,

d)       podstawowa wiedza w zakresie konfiguracji urządzeń sieciowych.

 1. Wymagania dodatkowe:

a)       mile widziana znajomość Linuxa,

b)       prawo jazdy,

c)        wskazane doświadczenia zawodowe,

d)       umiejętność  interpretowania  przepisów prawa z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych,

e)       umiejętność interpretowania przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

f)         umiejętność interpretowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,

g)       komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

h)       znajomość języka angielskiego (minimum podstawowego).

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       monitorowanie rynku IT pod kątem nowych rozwiązań w zakresie sprzętu komputerowego,

2)       przekazywanie informacji na stronę internetową przygotowaną przy współpracy z pracownikiem merytorycznym,

3)       wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę Urzędu (ogólną),

4)       obsługa istniejących systemów informatycznych Urzędu Gminy,

5)       bieżąca konserwacja sieci komputerowej i drobne naprawy sprzętu komputerowego,

6)       zabezpieczenie sieci komputerowej, danych  i oprogramowanie przed ingerencją z zewnątrz,

7)       wykonywanie kopii zapasowych danych,

8)       przygotowanie Urzędu do realizacji z zakresu wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów i podpisu elektronicznego,

9)       dokonywanie kontroli oprogramowania pod względem legalności,

10)    przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych , ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,

11)    współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, wprowadzanie ich danych z zakresu ich działania,

12)    wprowadzanie na bieżąco spraw i wydarzeń związanych z gminą Klembów,

13)    inne zadania związane z informatyzacją Gminy i obsługą systemu informatycznego.

 1. Wymagane dokumenty :

1)       życiorys z opisem pracy zawodowej  (CV),

2)       list motywacyjny,

3)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie,

4)       dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwo, dyplom)

5)       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

6)       zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,

7)       oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

8)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

9)       oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. )

Dokumenty należ składać w terminie do dnia  31 marca  2009r.  w sekretariacie Urzędu Gminy w Klembowie przy ulicy Gen. Franciszka Żymierskiego 38 , pokój 10 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Informatyk„ lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. Franciszka Żymierskiego 38, 05-205 Klembów.

Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Gminy Klembów oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klembowie oraz prasie  lokalnej w terminie od dnia 17 marca 2009r.

 

                                                                                                                                Wójt Gminy Klembów

                                                                                                                                  Kazimierz Rakowski


Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-03-17 10:49:20 | Data modyfikacji: 2009-03-17 10:49:55.
 

Nabór ds. BUDOWNICTWA 

                                                 WÓJT  GMINY  KLEMBÓW

                       OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

                                                    ds.  BUDOWNICTWA 

 

 1. Wymagania  niezbędne stawiane kandydatom :

a)       wykształcenie wyższe o kierunku ogólno budowlanym,

b)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

c)       minimum dwuletni staż pracy.

 1. Wymagania dodatkowe:

a)       wskazane doświadczenie zawodowe,

b)      znajomość przepisów z zakresu: Prawa Budowlanego, Planowania przestrzennego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,

c)       biegła obsługa komputera, znajomość obsługi urządzeń biurowych,

d)      dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       wydawanie decyzji administracyjnych o lokalizacji zjazdu na drogi gminne, lokalizacji urządzeń w pasie drogowym,

b)      prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminnych obiektów i budowli  komunalnych,

c)       przygotowanie i prowadzenie zamierzeń inwestycyjnych  i remontowych Gminy,

d)      współpraca i uczestniczenie w przygotowywaniu materiałów do przetargu,

e)       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub odmową wydania decyzji o ustanowieniu reklam w pasie drogowym,

 1. Wymagane dokumenty :

a)       życiorys z opisem pracy zawodowej  (CV),

b)      list motywacyjny,

c)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwo, dyplom)

e)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

f)         zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,

g)      oświadczenie kandydata, że nie był  karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,  

h)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

i)         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm. )

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  31 marca 2009r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klembowie przy ulicy Gen. Franciszka Żymierskiego 38 pokój 10 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. Budownictwa„ w Klembowie lub pocztą na adres Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. Franciszka Żymierskiego 38 , 05-205 Klembów. Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Gminy Klembów oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klembowie w terminie od 17 marca 2009r.

 

                                                                                          Wójt  Gminy  Klembów

                                                                                            Kazimierz Rakowski 


Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-03-17 10:39:05 | Data modyfikacji: 2009-03-24 12:13:39.

Klembów, dnia 12.03.2009 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z zamiarem realizacji zadania pn.

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Klembowie”,

Gmina Klembów z siedzibą Urzędu Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
05-205 Klembów, niniejszym zaprasza Państwa do złożenia oferty, w trybie zapytania ofertowego, na wykonanie dostawy komputerów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zapytania.

 

I.  ZAMAWIAJĄCY :

GMINA KLEMBÓW
reprezentowana przez Wójta

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

tel. (0-29) 777-99-40
fax. (0-29) 777-90-85

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy 7 sztuk komputerów stacjonarnych,
1 sztuki notebooka oraz dodatkowo oprogramowania zgodnie ze szczegółowym wykazem będącym załącznikiem Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Na dostarczony i zainstalowany sprzęt komputerowy należy przedłożyć stosowne atesty lub certyfikaty według obowiązujących norm i przepisów.

 

 

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

 

Termin realizacji zamówienia ustala się na 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

 

IV.  ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA :

 

1.  Przedstawiona oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto dostawy bez możliwości jej zmiany.

2.  Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto dostawy całości zamówienia.

3.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz wariantowych.

4.  Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania, łącznie z dostawą sprzętu do Urzędu Gminy w Klembowie i jego instalacją.

5.  Rozliczenie zapłaty za dostawę nastąpi przelewem, na konto wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.

6.  Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

7.  Zamawiający może zamknąć postępowanie, bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8.  Ofertę z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Klembowie”
należy składać w Urzędzie Gminy
w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
w pokoju nr 7 w terminie do dnia 19 marca 2009 r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie oznaczonej lub faxem na numer 0-29 777-90-85

9.  Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Klembów, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony o zaistniałym fakcie telefonicznie.

110.  Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Butrymowicz Zbigniew.

 

                                                                                                          Zatwierdzam:

 

WÓJT GMINY KLEMBÓW

KAZIMIERZ RAKOWSKI

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-03-12 08:56:51 | Data modyfikacji: 2009-03-12 09:05:05.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 6 kwietnia 2009r. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów albo w formie elektronicznej, na adres ochronasrodowiska@klembow.pl . W temacie wniosku należ wpisać „Klembów studium”.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klembów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Wójt Gminy Klembów
KAZIMIERZ RAKOWSKI

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Autor: Ewa Cholewińska | Data wprowadzenia: 2009-03-02 12:22:30 | Data modyfikacji: 2009-03-02 12:25:07.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Rasztów (obręb RSP Rasztów)

oraz

o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu miejscowego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Klembów Uchwały Nr XV/95/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Rasztów (obręb RSP Rasztów) której zasięg przestrzenny oznaczony jest na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
05-205 Klembów, w terminie do dnia 6 kwietnia 2009r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest plan miejscowy, o którym mowa powyżej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 6 kwietnia 2009r. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Klembów 05-205 Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38 albo w formie elektronicznej, na adres ochronasrodowiska@klembow.pl . W temacie wniosku należ wpisać „Rasztów plan”.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klembów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Wójt Gminy Klembów
KAZIMIERZ RAKOWSKI

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Autor: Ewa Cholewińska | Data wprowadzenia: 2009-03-02 12:16:15 | Data modyfikacji: 2009-03-02 12:25:22.

KOMUNIKATUwaga!


Usługodawcy zainteresowani uzyskaniem pomocy restrukturyzacyjnej


 


Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 27 lutego 2009r upływa termin składania wniosków o pomoc restrukturyzacyjną dla Usługodawców.


Wnioski Usługodawców przyjmowane są w Centrali Agencji Rynku Rolnego,


pod adresem:


Agencja Rynku Rolnego


Ul Nowy Świat 6/12


00-400 Warszawa


Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnione są podmioty, które w roku gospodarczym 2007/2008 świadczyły usługi zbioru i/lub doczyszczania buraków cukrowych na rzecz plantatorów, którzy utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego.


Szczegółowe informacje zawarte są w „Warunkach przyznania i wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej dla Usługodawców”, które znajdują się na stronie www.arr.gov.pl
Informacje na temat restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (022)  661-72-7 2 


TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów administrowanych przez ARR, korespondencję należy kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.


ARR


 

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-01-30 12:36:31 | Data modyfikacji: 2009-01-30 12:40:21.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów

 

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia
27 lutego 2009r. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów albo w formie elektronicznej, na adres
ochronasrodowiska@klembow.pl . W temacie wniosku należ wpisać „Klembów studium”.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klembów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Wójt Gminy Klembów

KAZIMIERZ RAKOWSKI

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-01-29 13:38:21 | Data modyfikacji: 2009-02-18 09:34:41.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Rasztów.

oraz

o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu miejscowego

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Klembów Uchwały Nr XV/95/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Rasztów, której zasięg przestrzenny oznaczony jest na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
05-205 Klembów, w terminie do dnia 27 lutego 2009r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest plan miejscowy, o którym mowa powyżej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia
27 lutego 2009r. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Klembów 05-205 Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38 albo w formie elektronicznej, na adres
ochronasrodowiska@klembow.pl . W temacie wniosku należy wpisać „Rasztów plan”.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klembów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Wójt Gminy Klembów

KAZIMIERZ RAKOWSKI

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-01-29 13:35:00 | Data modyfikacji: 2009-02-18 09:33:35.
 
Ogłoszenie o naborze asesorów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłaszanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Autor: Agnieszka Łopieńska (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) | Data wprowadzenia: 2009-01-22 15:24:41 | Data modyfikacji: 2009-02-18 09:33:35.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

 1. Organizator postępowania przetargowego.

Wójt

Gminy Klembów

ul. Gen. Fr. Żymirskiego

05-205 Klembów

 

 1. Tryb postępowania.

Przetarg ustny nieograniczony /licytacja/.

 

 1. Przedmiot postępowania.

Samochód ciężarowy – specjalny / pożarniczy

m-ki  JELCZ  J-008, rok prod. 1985,

nr iden. VIN: P244LM109558,

nr siln. 359912200114311,

nr rej. OSG 1047.

 

 1. Termin.

Przetarg odbędzie się w dniu: 12.02.2009r., o godz. 1200.

 

 1. Minimalna cena ofertowa zgodnie z wyceną techniczną – 5.500,00,-zł.
 2. Oferent przystępujący do przetargu, zobowiązany jest do uiszczenia kwoty wadium w wysokości: 500,00,- zł. (słownie: pięćset złotych)         w kasie Urzędu Gminy w Klembowie lub na konto: Bank Pekao S.A.  O/Wołomin ul. Miła 8/12

Nr 69 1240 6074 1111 0000 4997 0007

 1. Samochód będzie udostępniony do oglądania pod adresem:

05-205 Klembów, ul. Słoneczna 14

do dnia przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Naczelnikiem OSP Klembów, Panem Kazimierzem Czajkowskim

pod nr tel. kom. 0 601 717 459.

 1. Wszelkich informacji dotyczących postępowania przetargowego udziela się w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie w dni powszednie w godz. 900 ÷ 1400, lub telefonicznie : (0-22) 799-93-90, (0-29) 777-90-85.

 

 

Wójt

Gminy Klembów

Kazimierz Rakowski

 

 

 
Regulamin, oświadczenie oraz umowa

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-01-14 13:38:02 | Data modyfikacji: 2009-01-14 14:58:39.
Data wprowadzenia: 2009-01-14 13:38:02
Data modyfikacji: 2009-01-14 14:58:39
Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl